121960. lajstromszámú szabadalom • Cséve, finomelosztású ferrómágneses anyagú maggal

Megjelent 1939. évi november hó 2-án, MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIRÓSÍO SZABADALMILEIRAS 121960. SZÁM. Vll/g. OSZTÁLY. L. 7613. ALAPSZÁM. Cséve finomelosztású ferromágneses anyagú maggal. C Lorenz Aktiengesellschaft gryári cégr» Berlin-Tempelhof. A bejelentés napja 1938. évi július hó 12-ike. Németországi elsőbbsége 1937. évi július hó 12-ike. Ismeretes, a nagyfrekvenciájú körök­ben használt csévéket nagyfrekvencia ré­szére alkalmas vasból, azaz finomelosz­tású ferromágneses anyagból való mag-S gal ellátni, hogy a csévék csillapítása csökkenjen és hogy azokat kisebbre lehes­sen méretezni. A csévét pl. úgy állítjuk elő, hogy a tekercseket szigetelőanyagú tartótestre tekercseljük és a tartótestbe 10 oly magot csavarunk, mely csavarmenet­tel van ellátva és a tartótest megfelelő menetébe kapaszkodik. Ilyen csavarmenetű magok hátránya, hogy ha a tartó és a mag menetei szoro-15 san érintkeznek egymással, a mag mene­tei könnyen megszorulnak, sőt az anyag merevsége miatt kitörnek, miáltal az in­duktivitás megváltozik. Ha pedig a ma­got úgy állítjuk elő, hogy nem fekszik 20 szorosan a tartó megfelelő meneteiben, akkor könnyen meglazul, ami által szin­tén induktivitásváltozás lép fel. A találmány e hátrányt úgy szünteti meg, hogy a magot oly rugalmas test rög-25 zíti, mely a tartótest meneteibe van saj­tolva. Ez esetben a csavarmenetek hely­zete mindig rögzített, anélkül hogy az a veszély állana fenn, hogy a csavarme­netek egy része kitörik. Melllékelt rajz a találmány szerinti cséve egyik példaképem kiviteli alakját tünteti fel. Az 1. ábra metszete. A 2. ábra felülnézete. 35 A hengeres (1) testben nagyfrekvencia 30 részére alkalmas vasból való (2) mag van elrendezve, melynek külső felületén csavarmenete van, mely a tartótest oneg-' felelő meneteibe (kapaszkodik. A mag egyik vagy több oldalán lapos, úgyhogy 40 a meneteknek csak egy részébe kapaszko­dik. A magnak és a tartótestnek menetei valamivel különböznek egymástól, úgy hogy a mag lazán fekszik a tartótestben. A mag és a test között szigetelőanyagú 45 (3) ékitest van, mely pl. nemezdarab és mely a tartótest meneteibe nyomódik. Becsavarolással a magnak helyzete a csévéhez képest, pl. az induktivitás beál­lítása céljából, változtatható és e beállí- 50 tás után leragasztással a mag rögzíthető, anélkül, hogy az a veszély állana fenn, hogy a mag menetei kitörnek. Szabadalmi igénypontok: 1. Cséve ferromágneses anyagú maggal, 55 azzal jellemezve, hogy a mag rugal­mas ékeli révén tartótestben van rög­zítve, 2. Az 1. igénypont szerinti cséve kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy henge- 60 res tartótestben mag van elrendezve, mely a cséve tengelyével párhuzamos egyik vagy több oldalán lapos és hogy a tartótest és mag között, rugalmas anyagból, pl. nemezből való ék fekszik. 65 3. Az 1. és 2. igénypont szerinti cséve kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a mag helyzetében leragasztással van rögzítve. 1 rajzlap melléklettel. Felelős kiadó: dr. ladoméri Szmertnik István m. kir. szab. bíró. Pallas-nyomda, Budapest, V., Honvéd-u. 10. — Felelős: Győry Aladár igazgató.

Next

/
Thumbnails
Contents