121910. lajstromszámú szabadalom • Eljárás diaminodifenilszulfon származékok előállítására

2 131910. anhidrid és 3-szoros mennyiségű jégecet keverékében vlaió melegítéssel. A diacetil­teíméket lehűtés után lenuccsoljuk és víz­zel kimossuk- E .nehezen oldódó termék 5 átkristályésítáisára igen alkalmasnak t. láltuk a vízzel keveredő magas forr­pontú alkoholokat, így pl. a glikolt vagy glicerint: 10 g nyers di-acetil-diamino­szulfont, pl. 100 ccm; glikolban forrón oi-10 dunk, 'hozzáadjuk 1.5 g nátrium-hidro­sziilfitnak 10 eemi cca normál nátron! ág­ban való oldatát, majd a halványsárgára színtelenedő oldatból kiváló diacetil-di­amino-szulfoint lehűlés után leszűrjük, víz-15 zel és alkohollal kimossuk. Acilálással azonban nemcsak a cetlit vagy más alifás acilgyököt cihetünk be, haneml igen célszerűnek mutatkozott aro­más acilgyököknek, pl. aril-sznlíon-gyö-20 köknek a bevitele is. Ez az. aril-szulfon­gyök maga helyettesítve lehet még amino, acilamino, stb. csoportokkal is. így, pl- 2.5 g 4,4'-diamino-difenilszuMont és 4.8 g 4-acetil-aminobenzol-sznlfoklori-25 dot 12 ccm száraz piridinben oldunk. 3 óra múlva vízzel hígítjuk és a kivált ola­jat kb. 50 com 1%-os nátronlúgban fel­oldjuk. Szűrés után ecetsavval a termieket kiejtjük. A nyers, amorf terméket kevés 30 alkoholból átkristályosítjuk. A kikristá­lyosodott terméket, aaniely most már al­koholban igen nehezen oldódik, •még al­kohollal kifőzzük. Az így nyert 4,4'-di­(p - aeetilamino-benzolsizulfamino) - diíenil -Í{5 szulfon 281° körül olvad. E termékből az acetil-csoportokat lúgban való melegítés­sel eltávolíthatjuk és okkor a 4,4'-di-(p­amino-benzolszulfamino)-difenilisziulf ónhoz jutunk. 40 A fentebbiekben megadott munkamód számlás tekintetben vtariálható. így töb­bek között a kiindulási termékkéint szol­gáló nitro-amino-difenilszulfid benzolgyű­rűin még egyéb szubstituenseket is hor-45 dozhat. 3. a. Szabadalmi igények: Eljárás diamino-difehilszulfon szárma­zókok előállítására, azzal jellemezve, hogy az egyik benzolgyűrűn nitro, a másik benzolgyűrűn amáno-csoportot 50 tartalmazó difenilszulfidot — az amino-csoportnak az oxidáció tarta­mára, pl. aeilezéssel való megvédése mellett — jégecetes közegben perman­ganáttal oxidáljuk és az így nyert 55 nitro-aimino'-szulfon nitro-csoportját híg ásványi savas közegben kataliti­kusan redukáljuk. Az 1. alatti eljárás 'foganatosítása, az­zal jellemiezve, hogy 4-nitro-4'acetil- 60 amino-difenilszulfidot jógecetes oldat­ban permanganáttal oxidálunk, a ke­letkezett 4-nitro'-4'-acetil-amino-dif enil -szulfoniból vizes ásványi savakkal az aoetil-csoportot lehasítjuk, a 4-nitro-4'- 65 amino-difentilszulfont híg ásványi savban oldva vagy szuszpendálva, pal­ladium katalizátor alkalmazásával re­dukáljuk, a nyert 4,4 -diamüno-difenil­szulfont acilezzük, pl. acetilezzük. 70 Az 1—2. alatti eljárás foganatosítása, azzal jellemezve, hogy a nyert diacil­diamino-szulfont vízzel keveredő ma­gas forrpontú, célszerűen több értékű alkoholból átkristályosítjuk, miközben 75 .színtelenítésre alkalikus kémhatás mel lett nátriumi-hidro^szulfit adalékot al­kalma z.unk. A 2. alatti eljárás foganatosítás £1, 3,'Z-zal jellemezve, hogy a diamino-difenil- 80 szulfon acilálására olyan acilálósizere­ket használunk, amelyek amino aril­szulfon, ill. acilamino-arilszulfon-cso­portok bevitelére általában használa­tosak. 85 A 4. alatti eljárás változata, azzal jel­lemezve, hoigy aeiláló-szer gyanánt a 4-aceitilamino-benzolszu;lifoklori dot hasz­náljuk. Felelős kiadó: dr. ladoméri Szmortnik István m. kir. szab. bíró. Pallas-nyomda, Budapest, V., Honvéd-u. 10. — Felelős: Győry Aladár igazgató.

Next

/
Thumbnails
Contents