121910. lajstromszámú szabadalom • Eljárás diaminodifenilszulfon származékok előállítására

Megjelent 1939. évi november hó 2-án. MAGYAR KIR Á LY í WÍ^B|S SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 121910. SZÁM. IV/li/2. OSZTÁLY. — C. 3070. ALAPSZÁM. Eljárás diamino-difenilszulfon származékok előállítására. Chiiioin gyógyszer és vegyészeti termékek gyára r. t. (Dr. Kereszty & Dr. Wolf) cég Újpesten. A bejelentés napja 1938. évi március hó 26-ika. A diamino-difenilszulfon származékok, mint ismeretes, értékes gyógyászati tu­lajdonságúak. Ilyen termékeket a dinitro­diíenilszulifidnak kromsavval való oxidá-5 ciója, majd a keletkezett diniíro-diíenil­szulf ónnak ónkloriirrel való redukciója iitján állítottak elő. Ez eljárás hátránya egyrészt az, hogy a dinitro-difenil szul­fidok általában nehezen hozzáférhetők és 10 a dinitroí-difenilszulfon redukciója az ed­dig ismeretes módon körülményes és a vég-termék tisztítása többnyire nehézkes. A találmány szerinti eljárásunk szerint diamino-difenilszulfon származékokhoz a 15 fenti hátrányok elkerülésével olyképpen juthatunk, hogy az egyik benzolgyűrűn nitro-, a másik benzolgyűrűn amino-cso­portot tartalmazó difenil-szulfidot — az amino-csoportnak &z, oxidáció tartamára, 20 Pl- acilezéssel való megvédése mellett jégecetes közegben permanganáttal oxi­dálunk és az így nyert nitix>amino-szul­fon nitro-csoportját híg ásványi savas közegben katalitikusan redukáljuk. 25 Célszerű az oxidációt nagy hígításban végezni, mert ezáltal az, oxidáció közbenső termékeként keletkező szulíoxidok a kép­ződött szulfont nem szennyezik. így pl. a 4-nitro-4'-lacetaminoi-difenil-szulfidra 20-30 szoros mennyiségű jégecetet veszünk és az oxidációt vizes káliumpermanganát ol­dat lassú adagolásával, célszerűen 55°-ot meg nem haladó hőmérsékleten végezzük. Az oxidáció befejezte után nátriumbiszul-5 fit oldat hozzáadásával a képződötí barnakövet (f eloldjuk. A mitro-acetil­amiino-szulfont — hűtés után — nuccsol­juk. A nitro-csoportot katalitikus redukcióval alakítjuk amino-csoporttá. E célból a 40 4-nitro-4'-acetilamino-isziUlfont közvetlenül vethetjük alá, híg ásványi savas szusz­penzióban, a redukciónak, de cólsze:r ub előbb az lacetil-csoportot lehasítani, miál­tal a nyert 4-nitro-4-amiino-szalfon a híg 45 ásványi savas közegben, legalább is rész­ben, oldatba vihető. A aicetil-csoport le­hasítása pl. (végezhető 50%-os kénsavban való melegítéssel. Az acetilmentes termék vízzel való hígítás és megiúgosítás után 50 kiválik. Ezt szűrjük és vízzel kimossuk. A katalitikus hidrálást vagy az így nyert nitro-amino-szulfónnal, vagy pedig az aeetil-csopoirtot hordozó nitro-amino­szulfonnal végrezzük. Célszerű kataUzátor- 55 ként palládiumot alkalmazni. A hidrá­lást pl. híg sósavas közegben, szobahő­mérsékletein, vagy enyhe melegítéssel vé­gezzük. Ha ásványi savat a redukciónál nettn alkalmazunk úgy levegőn való 60 állásra könnyen színeződő termékhez ju­tunk. A számított hidrogén mennyiség felvétele után a megmelegített reakció­eleigyet a katalizátorról leszűrjük és a szűredéket alkalizáljuk. Aszerint, [hogy |a 65 hidrálásra került anyag aeetil-csopoirtot hordozott-e vagy sem, a diamino-, illetve miono'-acetil-diamiino-szulfonhoz jutunk. Ha di-acilam|ino-szulfon előállítása a célunk, úgy a fentebbi termieket megaei- 70 láljuk. Pl. az acetil-csoport bevitelét vé­gezhetjük félszeres mennyiségű ecetsav-

Next

/
Thumbnails
Contents