121875. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és eszköz zárónyelves, összehajtogatható doboz előállítására

Megjelent 1989. évi november hó 3-án. MAGTAB KIRÍLYI «CBÄ SZABADALMI BTRuSiö SZABADALMI LEÍRÁS 131875. SZÁM. XIII/c. OSZTÁLY. — B. 14302. ALAPSZÁM. Eljárás és eszköz záronyelves, összehajtogatható doboz előállítására. Ballás János dobozkészítő, Pestszenterzsébet. A bejelentés napja 1938. évi október hó 25-ike. Az eddig ismert záronyelves, összehaj-1 lógatható dobozok, melyek laposam, kite-1 rítve szállíthatók, külön e célra szerkesz-1 tett költséges gépekkel, szerszámokkal'' 5 több munkamenetben készülnek, ami a dobozok előállítási költségeit megdrágítja.1 További hátránya még ez ismert dobozok előállításának, hogy gyártás közben tete­mes huliadékanyag esik el, ami ismét az 10 előállítási költségeket növeli. ' A találmány szerinti doboz e hátrányo-' kat kiküszöböli, amennyiben előállítása-1 hoz az eddigi költséges, különleges géJ pek és szerszámok nem szükségesek, kiJ 15 vágásához egyetlenegy szerszámot haszna-1 lünk, melyet bármely meglévő sajtolóvali vagy pedig az eddig használt dobozki-1 metszőgéppel egyaránt működtethetünk. A találmány szerinti eljárással az eddigi 20 gyártási munkamenetek lecsökkenthetők, a munkaanyag gazdaságosan kihasználható, hulladék igen kevés van. Az eddig ismert eljárások szerint a do-' boz úgy készül, hogy kartoníveket géppel 25 sávokra vágják, mely művelettel egyidejű-1 leg a gép, alkalmas szerszámmal, az össze-1 hajtásra való hosszhornyokat is a sávokba nyomja, Ezután külön műveletté,;! ugyané géppel a sávokat felszabdalják és ugyan-30 akkor keresztirányú hornyokkal is ellát-1 ják. Az így kapott négyszögletes darabo­kat ezután az ú. n. dobozkimetsző gépre viszik, mely különleges szerszámmal két .átellenes sarok hulladékát vágja ki. ToJ 35 vábbi művelettel azután ugyané gépen egy másik szerszámmal további hulladé­kot és bemetszéseket eszközölnek, miál­tal a munkaanyag végleges alakját kapja; meg. E darabokat azután a hornyok men-1 tén dobozalakra összehajlogalják és meg-1 40 ragasztják, > Ezzel szemben a találmány szerinti do-i bozt úgy állítjuk elő;, hogy a kartonívet ugyancsak géppel szabdaljuk és egyide­jűleg hosszhornyokkal látjuk el, azután 45. a találmány szerinti vágó;szierszámniia],| melyet bármely meglévő függélyes moz-1 gású sajtolóval működtetünk, e sávokból egyetlenegy munkamenetben a doboz munkaanyagát keresztirányú hornyokkal 50» ellátott részekre vágjuk, úgyhogy ezáltal a munkadarab végleges alakját kapja meg.1 Ezután a munkadara/bot a hornyok men-1 lén dobozalakra összehajtogatjuk és meg-1 ragasztjuk. 55 A találmány szerinti kivágószerszám, az eddig használt drága szerszámokkal szem-1 ben egyszerű eszközökkel, olcsón előál­lítható. A munkafolyamaitok csökkentése miatt a kísérletek szerint, kb 15°/o munka-; 60 időmegtakarítás érhető el. A munkaanyag tökéletes kihasználásával, a készítendő doj boznagyság szerint, a kartonaiiiyagmegta^ karítás kb. 20—40<>/o. A rajz a találmány egyik példaképpeni 65 kiviteli alakját tünteti fel, melyből a gyan korlatban, lényegének módosítása nélküli cl is térhetünk. Az 1—5. ábrák az eddig ismert eljárás sze­rinti záronyelves doboz különböző gyárj 70 lási műveleteit, a munkadarab felülnézet te in, tüntetik fel. A 6. és 7. ábrák a hornyok mentén össze-1 hajtogatott munkadarab és kész doboz távJ lati képei. A . 75-

Next

/
Thumbnails
Contents