121874. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és szalag koporsók lezárására

Megjelent 1939. évi november hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 121874. SZÁM. XVIII/e. OSZTÁLY. — B. 14121. ALAPSZÁM. Eljárás és szalag koporsók lezárására. Beiersdorf Vegyészeti Gyár r.-t. cég, Budapest. A bejelentés napja 1938. évi március hó 16-ika. A találmány eljárás és ahhoz különösen alkalmas ragasztószalag koporsóknak lég­záró és kellő mechanikai szilárdságú lezá­rására. 5 A koporsókat tudvalevőleg a földbe he­lyezés vagy velük történő hullaszállítás esetén kellőképen le kell zárni, hogy fede­lük és aljuk egymással mechanikailag szilárdan és lehetőleg, sőt sok esetben tel-10 jesen légzáróan legyen egyesítve. Az ed­dig e célra túlnyomórészt használatos el­járás fakoporsóknál a leszögezés vagy le­csavarolás, fómkoporsóknál pedig a leól­mozás volt, mihez még főleg fakopoírsók 15 esetén akkor, ha légzáró lezárásra volt szükség, a koporsó és fedél közötti tömí­tés, pl. gipszelés vagy kittelés járult. Ezek a módszerek azonban mind meglehetős körülményesek, drágák, és sok esetben, pl. 20 a szükségszerűen lármás szögezés esetén, kegyeletsértő hatásúak is lehetnek, azon­kívül rendszerint a koporsók oly kialakí­tását teszik szükségessé, mely azokat meg­lehetős drágává teszi. 25 Azt találtuk, hogy mindennemű kopor­sók lezására igen alkalmas, mindeme hát­rányoktól mentes eljáráshoz jutunk, ha a koporsó fedelét és alját ragasztószalaggal erősítjük egymáshoz. 30 Ismeretesek és használatosak olyan ra­gasztószaliagok, melyek textilanyagsza­lagra felvitt ragadós, kaucsukalapanyagú masszája igen jól tapad és tömít, úgy hogy, pl. velük leragasztott fedelű fémdo 35 hozok is légzáróan zártakká válnak. A végzett kísérletek nem csak azt igazolták, hogy az ilyen szalagokkal, pl. a „lasso­band" kereskedelmi elnevezés alatt ismere­tes szalaggal, leragasztott koporsók is légmentesen zárnak, úgyhogy belőlük hul- 40-laszag és ártalmas bomlási gázok ki nem nyomulhatniak, hanem azt a meglepő tényt is eredményezték, hogy az ilyen szalaggal való leragasztás mechanikailag is bőven elegendő szilárdságú összekötte- 45-test ad a koporsó alja és fedele közt. Így például szokásos méretű fakoporsó aljá­nak és fedelének egymással szomszédos oldalsó felületeit köröskörül 70 mm széles ragasztószalaggal ragasztottuk le, mikor 50< is a szalag által lefedett, a koporsó fedele és alja közötti illesztési hézag folytán, úgy a fedélen, mint az aljon csak kb. 30— 30 mm széles szalagsáv tapadt és a kopor­sót megterhelve, azt a meglepő tényt ta- 55 pasztaltuk, hogy a fedél az aljtól csak kb. 850 kg. húzóerő hatására vált el, mi a nor­mális testsúlynak több mint tízszerese lévén, teljesen elegendő biztonságot jelent — és az összeköttetés légzárósága is kifő- 60 gástalan volt. A találmány szer inti eljárás tehát ab­üan van, hogy a koporsót a fedele és alja közti illesztési hézagot átlapoló és körös­körül lefedő, célszerűen textilanyagú ra- 65 gasztószalaggal való leragasztása útján zárjuk le, mi a légzáró és mechanikailag szilárd összeköttetést a koporsó fedele ós aljia közt biztosítván, külön összekötő —• és tömítőszervek alkalmazását fölöslegessé 70 teszi. A találmány szerinti eljárással való le­zárás tehát gyors, biztos, légzáró, csendes és igen gazdaságos, minthogy a vele lezá­randó koporsókon nem kell szögek, csáva- 75 rak, istb. elhelyezéséről gondoskodni és az

Next

/
Thumbnails
Contents