121823. lajstromszámú szabadalom • Eljárás butanol előállítására

Megjelent 1939. évi november hó 3-án. MAGYAR KIEÍLYI SZABADALMI BIRÓSÍG SZABADALMI LEIRAS 121833. SZÁM. IV/b. (IV/h/1.) OSZTÁLY. — JF. 8347. ALAPSZÁM. "Eljárás butanol előállítására. I. G. Farben in cl ust rie Aktiengesellschaft cég", Frankfurt a/M. A bejelentés napja 1938. évi március hó 18-ika. Azt találtuk, hogy a büküiának a biszulfiteljárással cellulózára való fel­dolgozásánál kapott szulfithulladéklúgot jó eredménnyel erjeszthetjük el butanol 5 előállítására, ha a hulladéklúgot a hulla­déklúg semlegesítéséhez szükséges meny­nyiségen túlmenő feleslegben alkalmazott földalkálihidroxiddal (különösen mész­szel) elegyítjük és a keletkezett csapadék 10 elkülönítése után kapott folyadékot az erjesztéshez szükséges pH-érték beállí­tása és tápanyagok hozzáadása után butilbaktériumok (cukornak butilalko­hollá való elerjesztéséhez alkalmas bak-15 ^ériumok) előteny észét ével beoltjuk. A hulladéklúgoknak a nagy fölöslegben al­kalmazott földalkálihidroxiddal való ke­zelése útján a butilbaktériumok fejlődé­sét gátló ligninszulfonsav nagy része ki-20 csapódik, úgyhogy azt a csatlakozó szűrés vagy hasonló hatású műveletek útján az elerjesztendő folyadékból eltávolíthatjuk. Ily módon még nagyobb butilalkohol­kihozatalt kapunk, mint a szokásos, 25 fenyőfából kapott szulfit hulladéklúg fel­használásánál. A beoltáshoz butilbaktériurnoknak me­lasz-, nyerscukor-, burgonya-, tengeri-, keményítő- stb. cefrében való előtenyé-30 szetét alkalmazhatjuk önmagában, vagy mész'fölösleg alkalmazása útján tisztított szulfit hulladéklúggal keverve. Ügy is el­járhatunk, hogy a tisztított szulfithulla­déklúgot közvetlenül beoltjuk butanolos 35 erjedést előidéző baktériumok spóráival. Féláa. Bükkia-siuÜitiiuiii.atiiiLigci mész­tejjel bensőén összekeverünk, mimellett 1 m3 hulladéklúgra 25 kg Ca O-t alkal­mazunk. A keletkezett csapadékot azon­nal leszűrjük és kimossuk. A mosóvizek- 40 kel egyesített szűrletet kénsavval vagy szénsavval 6,5 pn értékig semlegesítjük és m3-ként 1 kg malátacsirával és 0,5 kg diammoniumfoszfáttal elegyítjük, majd valamely butilbaktérium teljes erjedés- 45 ben levő előtenyészetének 5—10%-nyi mennyiségével beoltjuk. Az előtenyészet­hez 4%-os melaszoldatot használunk. Az erjedés 3 nap múlva befejeződik, ezután a leerjedt cefrét a cellulózafőzőkből tá- 50 vozó forró szulfothulladéklúg melegének kihasználása mellett desztilláljuk. A szul­fit hulladéklúg 1 m3 -ére kb. 12,5 liter nyers butanolt kapunk, melyet ismert módon dolgozunk fel. 55. Szabadalmi igénypont: Eljárás butanol előállítására erjesztés út­ján, melyet az jellemez, hogy bükk­fának a bis7ulfiteÍj árassal cellulózára való feldolgozásánál kapott szulfit- 60 hulladéklúgot a hulladéklúg semlege­sítéséhez szükséges mennyiségen túl­menő mennyiségű feleslegben alkal­mazott földalkálihidroxiddal elegyí­tünk, a keletkezett csapadék elkülö- 65 nítése után kapott folyadékot az erjesztéshez szükséges pH-értékre be­állítjuk és tápanyagok hozzáadása, valamint butilbaktériurnokkal való beoltás után elepesztjük. 70 Felelős kiadó: di\ ladoméri Szmertnik István m. kir- szab. líró. Pallas-nyomda, Budapest, V., Honvéd-u. 10. — Felelős: Gyöiy Aladár Igazgató.

Next

/
Thumbnails
Contents