121801. lajstromszámú szabadalom • Dob

Megjelent 1939. évi november lio 2-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 121801. SZÁM. /f%J$O0 IX/d. OSZTÁLY. — M. 1124:5. ALAPSZÁM. Dob. Mészáros György zenész, Budapest. A bejelentés napja 1938. évi március hó 17-ike. Zenekarokban használt dobok körke­resztmetszetűek. E doboknak hangminő­ségét a dob nagysága, illetve átmérője és a verőidobfelület kifeszítettsége adja 5 meg. Egyes zenekarokban (pl. dzsessz), ez ismert dobokkal nem lehet mindenkor elérni azt a dobhangot, mely a kíséretnek legjobban megfelel. A végzett kísérletek azt mutatták, hogy 10 a dob keresztmetszete szerint változik a dob hangja. Különféle keresztmetszetű do­bok különféle hangot adnak, tehát külön­féle összeállítású zenekarokhoz vagy pedig ugyanazon zenekarnak különféle darabok! 15 előadásához más-más keresztmetszetű do-» bot kell használnunk. i A találmány lényege az, hogy a dobtest keresztmetszete többszögletű. A csatolt rajzon a találmány szerinti 20 dob két példaképen felvett kiviteli alak­jában van feltüntetve. Az 1. ábra négyszögletes keresztmetszetű dob felülnézete. A 2. ábra nyolcszögletes keresztmetszetű 25 dob felülnézete. > A rajzon (a) a kifeszített dobfelület,! mely ismert anyagú, pl. bőr, (b) a dobi test, melynek szájára a dobfelületet ké­pező (a) bőr rá van borítva és ott ia ,(c) 30 kerettel rögzítve. A (b) dobtest alakja, illetve kereszt­metszete az 1. ábra szerinti kiviteli alak­nál négyszögletű, melynek sarkai azon­ben iveitek és az ívelt sarokrészek kö­zötti oldallapok ugyancsak íveltek. Le- 35, hétnek azonban az egyes oldallapok egye-í neisvonalúak is és a sarokrészeik ívelést helyett levágottak, vagyis szög alatt fekvő lapok. 1 A (c) leszorítókereten ismert (d) fülek 40« vannak, melyeken átdugott pálcák és azok végén (f) fülescsavaranyák vannak.1 E csavaranyák be- vagy kicsavarolása ál­tal lehet az (a) bőrlap kifeszítettsége^ szabályozni. 45, A 2. ábrán a (b) dobtest nyolcszögletű. Mindkét kiviteli alaknál a (b) dobtest fala az eddigieknél vastagabb anyagú. E) falvastagság az anyag minősége, azonkí­vül a dobtest alakja szerint változik. 50 A dobtesl keresztmetszete különféle alakú lehet. E keresztmetszet a szüksé­ges dobhanghoz kísérletek útján állapít­ható meg. Lehet a dobtest keresztmelt­szete asszimetrikus is. . 55, "A dob hangjának színezését az (a) verői­felület feszítése által változtathatjuk. Szabadalmi igénypontok: 1. üob, azzal jellemezve, hogy a dobtest keresztmetszete többszögletű. 6ft« 2. Az 1. igénypontban védett dob kivi­teli alakja, azzal jellemezve, hogy a többszögletű dobtest sarkai íveltek.

Next

/
Thumbnails
Contents