121779. lajstromszámú szabadalom • Gyorssajtó

Meg-jelent 3 939. évi október hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 1217*79. SZÁM IXJe. OSZTÁLY. — T. 6010. ALAPSZÁM. Gyorssajtó. Török Sándor magántisztviselő, Budapest. A bejelentés napja 1937. évi szeptember hó 9-ike. Gyorssaj toknál a nyomtatást végző, kézi vagy gépi szedésű, szöveges és/vagy áb­rás, magasnyomású nyomjófortmiákat (be­tűkeit, sztereotípiákat, kliséket) tudvalevő-5 leg közös szorít oker étben összefoglalva helyezik a sajtóba. Ezzel az a nagy hát­rány jár, hogy kifogástalan nyomtatvá­nyok eléréséhez, a nyomtatást megelőzően körülményességénél és primitívségénél 10 fogva rendkívül hosszadalmas és ezért aránylag költséges egyengetéssel kell ki­egyenlíteni az egyes nyomóíormák nyo­mófelülete közötti, el nem1 kerülhető ma­gassági szintkülönbségeket, amelyek azt 15 eredményezik, hogy az ilyen, közös szo­rítókeretbe összefoglalt nyomóiormiakról egyengetés nélkül készült lenyomat egyenlőtlen, mert a betűk és/vagy ábrák egyes helyeken túlsötéten, más helyeken 20 pedig túlvilágosan mutatkoznak. Az egyengetés maga úgy történik, hogy egy szakmunkás az elkészített próbanyomat alapján a sajtó nyomíóbengerére azokon a helyeken, amelyekben a betűk és/vagy áb-25 rák túlvilágosan mutatkoznak, papírsze­letkéket ragászt, azokon a helyeken pe­dig, amelyeken a lenyomat túlsötót, a nyomóhengert borító papírrétegekből ré­szeket eltávolít. Az egyengetés munkája 30 közben természetesen ismételten kell próbalenyomatokat készíteni. Az egyenge­tés munkája gyakran, pl. aránylag kis példányszám esetén, több időt vesz igény­be, mint 'maga a nyomtatás. Az egyenge-35 tés munkáját megdrágítja az a körül­mény is, hogy az egyengetés a nyoméhen­geren történik, úgy hogy a, sajtót kiszol­gáló személyzet (rendszerint két miunkás­leány) az egyengetés esetleg több órát igénybevevő munkája folyamán szintén 40 tétlen. A találmány célja az előbbiekben jel­zett hátrányok fciküsizöhöiése vagy leg­alábbis messzemenő csökkentése. A találmány szerint gyorsajtóval a jel- 45 zett célt akként érjük el, hogy a gyors­sajtónak alternatív mozgást végző nyomó­alapjának a nyomohengeirrei néző felülete előnyösen sík felületű iágygumilappal van bevonva. Ámbár azt lehetett elméleti meg- 50 gondodások alapján várni, hogy a rugal­masan engedékeny, sík felületű lágy­gumdlapnak a nyomást átvivő szervként való közbeiktatása a lenyomaton az egyenlőtlenségek fokozódását fogja ered- 55 iniónyezni, a végzett kísérletek alapján meglepő módon kitűnt, hogy a találmány szerint előzetes egyongetés mellőzésével készített lenyomatok jóval egyenleteseb­bek, mint azok a lenyomjatok, amelyeket 60 ugyanezzel a nyomókerettel engedékeny gumilap közbeiktatása nélkül készítettünk. Számos esetben a találmány szerinti gyorssajtó már egyengetés nélkül is gya­korlatilag kieilégítő minőségű nyomtat- g5 ványokat fog eredményezni, amiennyiben azonban az egyengetóst bármely okból, pl. még tökéletesebb minőségű nyomtatvány előállítása céljából, mégis szükségesnek tartanok, az ilyen nyomtatvány a talál- 70 mjány szerinti eljárás alkalmazása esetén az eddiginél jóval rövidebb ideig •tartó, tehát kevésbé költséges egyengetéssel is elérhető. A találmányt részletesieíbben a rajz, kap- 75 csán magyarázzuk meg, mely a találmány

Next

/
Thumbnails
Contents