121776. lajstromszámú szabadalom • Eljárás hegesztett szerkezeti részek előállítására

Megjelent 1939. évi október hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI *CöÄ SZABADALMI BIRÓSÁa SZABADALMI LEIRAS 121776. SZÁM. XVI/d. OSZTÁLY. -— Sch. 5014. ALAPSZÁM. Eljárás hegesztett szerkezeti részek előállítására. Schoeller-Bleckmann Stahlwerke Á. G. cég 1, Wien-ben. A bejelentés napja 1937. évi november hó 17-ike. Ausztriai elsőbbsége 1937. évi április hó 23-ika. A találmány eljárás autogén vagy vil­lamos hegesztésű szerkezeti részek előállí­tására, pl. légi járművekhez, kiváltképen pedig olyan szerkezeti részek, előállítá-5 sara, melyek 6 mm-nél kisebb crősségűek és melyek a hegesztési varratban, vala­mint a szomszédos zónákban utólagos hő­kezelés nélkül jó nyúlás mellett legalább kb. 60 k,g/mm2 szilárdságúak. A találmány 10 abban áll, hogy az eljáráshoz önmaguk­ban ismeretes, kiválasztásos edzésre képes acélokat alkalmazunk, amelyek 0,25%-ig, előnyösen 0,08—0,15% szenet, 0,80%-ig, előnyösen 0.50—0,80% mangánt, 0,50%-ig 15 szilíciumot, 0,20—2,00% moíibdént, 0,10— 1,00% vanádiumot, valamint 0,25—3,00% rezet tartalmaznak. Előnyben részesítjük olyan acélok al­kalmazását, amelyeket előzetesen finom 20 szemcsézet elérésére és a hengerlésből származó feszültségek kiküszöbölésére „szabványosító" izzításnak, nevezetesen kevéssel a felső átalakulási pont hőmér­séklete fölé való egyenletes hevítésnek, 25 majd ezután a levegőn való lehűlésnek vetettünk alá. Ha azonban ezeknél a szerkezeti részek­nél a hegesztési varratban, valamint a szomszédos zónákban jó nyúlás mellett 80 nemcsak kb. 60 kg/mm2 minimális szilárd­ság, hanem egy meghatározott maximális szilárdság is kívánatos, amelyet nem sza­bad meghaladni, a szerkezeti részek elő­állításához a találmány szerint olyan acé-35 lókat alkalmazunk, amelyeket „szabvá­nyosító" izzítás nélkül, vagy ezt követően a mindenkor kívánt maximális szilárd­sághoz, igazodóan kb. 400 és 800 C°, még előnyösebben kb. 450 és 700 C° között ki­választá|S|Os edzésnek vetettünk! alá. így 4ß pl. 0.08% szenet, 0.40% mangánt, 0,12% szilíciumot, 0,34% molibdént, 0,21% vaná­diumot ós 1,05% rezet tartalmazó •acél kiválasztásos edzéssel járó megeresztés uián a mindenkori megéresztési hőmér- 45 séklettől és inegcresztési időtartamtól függően a következő szilárdságú volt: 50 Megeresztési hőmérséklet: Meg aresztési idő: Szilárdság: 600 O kb Va óra kb. 70 kg/mm2 500 O 51 1 éra „ 70 ?í 450 O V 6 óra „ 70 v 600 C° 1 óra „ 75 •>•> 500 O í, lVa óra „ 75 '^ 450 C° ,! 7 óra „ 75 ?i 600 C/ )' 10 perc ., 80 í) 500 O ;, 41 / 2 óra ., 80 ?> 450 C» 8 óra „ 80 51 55 A találmány szerinti acélok és az ezek­ből előállított, hegesztett szerkezeti ré­szek, pl. 0,9—3 mm vastagságú lemezek- 60-bői, rudakból, csöveikből stb. össizehegesz­tett szerkezetek attól az előnytől elte­kintve, hogy kb. 60 kg/mm2 minimális szi­lárdságuk a hegesztési varratban, vala­mint a szomszédos zónákban nem csökken, 65-azt a sajátos előnyt nyújtják, hogy azt a kívánt maximális szilárdságot, amelyre azokat előzetesen hoztuk, a hegesztés után sem haladják meg ós ennélfogva nem válnak ridegekké. Ezenkívül jól he- 70 geözthetők és a hegesztési varratban, va­lamint az említett zónákban jó szívóssá­got és aránylag magas nyúlást mutatnak;

Next

/
Thumbnails
Contents