121742. lajstromszámú szabadalom • Csúszást gátló profil géperejű járművek légabroncsa számára

Megjelent 1939. évi október hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 12174=55. SZÁM. XX/c. OSZTÁLY. — W. 6873. ALAPSZÁM. Csúszást gátló profil géperejű járművek légabroncsa számára. Wilhelm Vorwerk gyáros, Wupperíal-Barinen. A bejelentés napja 1938. évi október hó 29-ike. A találmány csúszást gátló profil gép­erejű járművek légabroncsa számára, amely profil több, keresztmetszetben legalább négyszögletes hosszbiordából áll 5 és amely a járműnek főképen az oldalirá­nyú csúszását, illetve farolását van hi­vatva megakadályozni. A találmány abban áll, hogy a hossz­bordák futópályája az abronesközéptől ,0 mindkét oldal felé lépcsőfokokat alkot. úgyhogy a futófelület normális ívelése fölé marófogszerűen kifelé kiugró hossz­élekkel bíró profil keletkezik, amely hassz­ólek oldalirányú tolóerők fellépésénél a ta-5 lajba fogódziii, illetve abba megkapasz­kodni törekszenek, A hosszélek ezenkívül futótalpakként működnek, a járművet te­hát — különösen kanyarokban — vezetik és az utat takaró nyálkás és csúszós hár-0 tyát átszakítják, miáltal az úttesttel ál­landóan tapadó érintkezésbe jönnek. En­nek az a következménye, hogy a profil miaróíogszerűen kiugró hosszélei oldalirá­nyú tolóerőkkel szemben nagy ellenállást fejtenek ki s így kitűnő csúszást és 'táro­lást gátló hatást gyakorolnak. Ezt a ha­tást a találmány szerint még azzal javít­hatjuk, hogy az egymáshozképest lépcső­alakúan kialakított hosszibordákat az ab-Q roncsközép felé egészben vagy részben tetoalakuan lerózseljük. Légabroncsoknál tetőalakúan lerézselt hosszibordákkal bíró, csúszást gátló profil már ismeretes; ennél azonban a hossz-bor­dák nem úgy vannak lépcsőzetesen kiala­kítva, hogy a futófelület normális ívelése fölé kiugró hosszéleket alkotnak. Ennél továbbá a hosszbordák a magasban hul­lámvonalakúan futnak és pedig egymás­hoz képest úgy eltolva, hogy a hullám- 40 alakú husszbordákiiak mindig csak a csúcspontjai lehetnek hatékonyak, ame­lyek azonban oldalirányú tolóerők fellépé­sénél csak csekély ellenállást képesek ki­fejteni és aránylag rövid idő alatt el- 45 kopnak. Ugyanez áll a másik ismert csúszást gátló profilra, amelynél egymástól bizo­nyos távolságban elrendezett, résaútosaii emelkedő homlokfelületű kis hasábok a 50 • futófelület normális ívelése fölé kiugró csúcsokat képeznek, miáltal itt is a pro­filnak a talajjal való egyes érintkezési helyein csak ponthatás lép föl, amely még akkor is, ha a csúcsok még élesek, azaz 55 nincsenek lekopva, a jármű oldalirányú csúszása,, illetve farolása ellen megbíz­ható védelmet nem biztosít. Ezzel szemben a találmány szerinti csú­szást gátló profilnál állandóan több, a 60 profil mindkét külső oldala felé marófog­szerűen a futófelület normális ívelése fölé kiugró hosszéi egész érintkezési hosz­szán át hatékonyan működik össze a ta­lajjal, miáltal a kanyarokban való hala- 65 dásnál, az úttest egyenetlenségeméi vagy egyoldali fékbeállításnál fellépő oldal­irányú tolóerőkkel szemben olyan ellen­állás fejtetik ki, hogy az abroncs a tala­jon erősen tapad s így a jármű biztosan 70 nyomot tart. A találmány szerinti profil­kialakításnál továbbá azt az előnyt érjük el, hogy normálisan terhelt keréknél vaila mennyi hosszborda hord, miáltal a fajla­gos felületi nyomás a szokásos határok 75 között marad. Végül, a találmány szerinti

Next

/
Thumbnails
Contents