121720. lajstromszámú szabadalom • Gáznemű tüzelőanyaggal közvetlenül hevített melegvíztároló

Meg-jelent 1939. évi október hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BTRÓSÁS SZABADALMI LEIRAS 1211 SO. SZÁM. II h. OSZTÁLY. — P. 9369. ALAPSZÁM. Gáznemű tüzelőanyaggal közvetlenül hevített melegvíztároló. Pawlik Ágoston ipari gáztüzelés berendezés vállalkozó, Budapest. A bejelentés napja 1938. évi május hó 20-ika A találmány gáznemű tüzelőanyaggal közvetlenül hevített melegvíztároló, amely jobb hatásfokánál, olcsóságánál, jó szahá­lyozliatóságánál és kis helyszükségleténél 5 fogva számos tekintetben előnyösebh, mint az ezideig használatos melegvíztárolók. Bérházak, kórházak, műhelyek stb. köz­ponti melegvízellátásának fedezésére ez­ideig oly he rendez esek voltak ismereter 10 seik, amelyeknél több melegvízfogyasztó szükségletét tartalmazó edényben levő vizet ettől elkülönítetten elrendezett kazánban előállított forró víz, vagy gőz melegített a fogyasztáshoz szükséges hőfokra. Elte­ifi kimtve attól, hogy az ilyen berendezések hatásfoka a kétszeres hőátadás! veszteségek miatt kicsiny, a berendezés beszerzési költ" ségei is nagyok, de a közvetett melegítés: folytán a berendezés nem' is eléggé érzé-20 kény. A találmány gáznemű tüzelőanyaggal, pl. városi gázzal közvetlenül hevített me­legvíztároló, amelynél a melegvíztartályr ban külső burkolatával a vízzel közveüie-25 nül érintkező és belül tűzálló anyaggal bélelt tűztér van, amelyhez az égési ter­mékeket elvezető s eközben a hőt a víz­nek közvetlenül átadó csőkígyó csatlako­zik. A találmány értelmében továbbá a 30 tűztér tűzálló béléséhez; a csőkígyó hosszá­nak egy része mentén további tűzálló bé­lés csatlakozik, amely katalizáló hatást fejt ki és pl. városi gáz esetén az elégést annyira tökéletessé teszi, hogy a láng már 35 kis távolságban a tűztér után teljesen színtelenné válik. A mellekelt rajzon a találmány szerinti melegvíztároló példaképen felvett kivitelű alakja vázlatos ábrázolásban látható. AÉ 1. ábra a berendezés függélyes met- 40 szele. A 2. ábra a berendezés elölnézete. A melegítendő vizet tartalmazó (1) ka­zán a '(2) vezeték útján a vízvezeték­hálózattal vagy egyéb vízkészlettartállyal 45 állandóan összeköttetésben áll. Az (1) ka­zán belsejében a (3) csőkígyó van, amely egyik végén a kéménybe torkolik, másik végén pedig a (4) tűztérhez csatlakozik: A (4) tíízteret a (3) csőinél nagyobb át-' 50 mérőijű (5) cső alkotj.a, amelynek tűzJ álló, pl. samottból, steatitból vagy más! hasonló anyagból való (6) bélése van. AzS (5) cső áthalad a kazán mellső (7) fedelén és a (8) zárólemezbem végződik, amelyre 55 a szabályozható (9) fedél illeszkedik. A (10) gázégők a (8) és (9) lemezeken; át a (4) tűztérbe nyúlnak. A (10) égők a megfelelő felzáróiszelepekein át a gázi­hálózathoz csatlakoznak vagy más gázfor- 60 rássál állnak kapcsolatban. A tüzelőanyag elégetéséhez szükséges levegői egyrészt ma_ gukon a (10) égőkön át jut a (4) tüzelő­térbe, másrészt járulékos levegői is vezet­hető a tűztérbe és ennek mennyisége ,a 65 tökéletes elégés követelményei szerint ál~ lítható be. E célból csupán a (8) és (9) lemezek közötti távolságot kell változtatni, amit pl. úgy érünk el, hogy a két lemez csavaros kapcsolatát lazítjuk vagy szoro- 70 sabbra húzzuk, .míkoris a két lemez között elhelyezett — fel nem tüntetett — rugók, ezeket egymástól pl. mindaddig távolít­ják, míg azt a csavarok megengedik, il-

Next

/
Thumbnails
Contents