121717. lajstromszámú szabadalom • Szerkezet vízszintes vízszerző csatornák (galériák) vájására

Meg-jelent 11K-J9. évi október hó 16-án. MAGTAR KIRÁLYI q$ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 121?17. SZÁM. XXI/e. OSZTÁLY. — M. 11386. ALAPSZÁM. Szerkezet vízszintes vízszerző csatornák (galériák) vajasára. Mihálkovics Miklós oki. gépészmérnök, Budapest. A bejelentés napja 1938. évi szeptember hó 15-ike. Nagyobb biőségű vízszintes vízszerző csa­tornákat (galériákat) eddig ásni kellett, csak kis átmérőjű csöveket tudtak vízát­eresztő' rétegekben előrehajtani. A talál-5 many lehetővé teszi nagyobb, 30—10 cm átmérőjű vízszerző csövek előrehajlását is, melyekkel még folyók medre alatt húzódó vízszolgáltató rétegbe is hatolhatunk, anél­kül, hogy a természetes vízszűrő réteget 10 meg kellene bolygatnunk, A találmány értelmében az előrehajtott csőben középpontosan és forgathatóan ve­zetett szűkebb öblítőcsövet egyúttal iaz előrehajtott cső elülső végének elzárására 15 a fúrófejben alkalmazott elzárészerkezeí működtetésére való kulcsként hasznosítjuk. Az öblítőcsőnek a fúrófejben elhelyezkedő elülső végét továbbá célszerűen lándzsa­fej módjára ékszerűen alakítjuk, amikor 20 is az elforgatható öblítőcsövet a fúrófej­ben esetleg, összetömörülő anyag meglazí­tására is hasznosíthatjuk. Ugyanerre a célra az e!zárószerkezet forgatható részén is alkalmazhatunk egy vagy több hegyes 25 lapátszerű nyúlványt. A fúrófejet célszerűen hegyes áttört kúp­palástként alakítjuk, melyen az áttörések kerületirányban nem egyenletesen vannak elosztva, hanem a kúpfelület egyik olda-30 Ián nagyobbak az áttörések vagy több át­törés van, mint a másik oldalon. Az át­törések ilyen féloldalas elosztásával bizto­síthatjuk az előrehajlás vízszintes irányát, de tetszés szerint más irányba, pl. lefelé Sb is téríthetjük az előrehajtott csövet. A találmány egyes foganatosítási pél­dáit feltüntető, mellékelt rajzon az 1., 2. és 3. ábrák egy-egy foganatosítási alaknak csökkentett léptékű hosszmetsze­tei, a 40 4. ábra az 1. ábrabeli fúrófej elölné­zete, az 5. ábra a fúrófejben alkalmazott el­zárószerkezet elölnézete és a 6. ábra keresztmetszet az 1. ábra A—A 45 vonalában. Az 1. ábrabeli foganatosításban a víz bebocsátására hosszirányú (2) hasítékot­kai áttört, előrehajtandó (3) cső elülső vé^1 gébé van beillesztve hengeres (4) toldatával 50 az acéllemezből hegyes kúppalástként ala­kított (5) fúrófej. A (3) csőre kifejtett előrehajtó erő az (5) fúrófejre ennek külső (6) peremén adódik át. Miként a 4. ábra­beli elölnézetből kitetszik, a fúrófej kúp- 55 palástjának felső felén szűkebb, alsói felén bővebb (7) áttörések vannak. Ha ugyanis az áttöréseket az egész kúppa­lástra egyenlőéin osztanák el, akkor a víz­áteresztő laza talajrétegből felülről több 60 anyag hullanék be a kúp üregébe, mint amennyi alulról behatol, minek kövétkezr tében felül kisebb volna az ellenállás az előrehajlással szemben és így a vízszin­tes irányban előrehajtani szándékolt cső 65 a kisebb ellenállás irányába ferdén fel­felé térítődnék. A (3) csövet vízszolgáltatásra valq üzembevétele előtt elülső végén el kell; zár­nunk. Az erre való eizárószerkezet az (5) 70 fúrófejben rögzített, körcikkalakú kivágá­sokkal áttört (8) lemezből és a kivágásokat fedő, elforgatható (9) tolókából áll. A ta­lóka forgásának a (8) lemezen alkalmai-

Next

/
Thumbnails
Contents