121713. lajstromszámú szabadalom • Gőzfejlesztőberendezés

Megjelent 19ÍÍ9. évi október hó 16-án. MAGTAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 131713. SZÁM. V/e/2. OSZTÁLY. — M. 11248. ALAPSZÁM. Gőzfejlesztőberendezés. Gesellschaft für la Mont-Kessel und Kraftwirtschaft m. b. H. vormals Technische Zentrale Dr Herpen G. m. b. H., Berlin. A bejelentés napja 1938. évi március hó 18-ika. Németországi elsőbbsége 1937. évi március hó 23-ika. A találmány oly gépfejlesztőberendezés, melynél a sugárzófelület fűtőfelületei ter­mészetes keringtetéssel, az érintkező fűtő­felület pedig kényszerkeringtetéssel mű-5 ködik. Már régen törekednek arra, bogy a ka­zán tutaj donképeni fűtőfelületét lehető­leg csupán a sugárzó fűtőfelületre korláv tozzák. E eélt úgy akarták elérni, hogy a 10 levegőt nagymértékben előmelegítették és a távvízelőmelegítőt elgőzölgéses távíz­előmelegítővé növelték. Ha azonban az el­gőzölgéses tápvízelőmelegítőt magasabb hőmérsékleti körzetben működtetjük, akkor 15 az már neon üzembiztos, mert a keringéis az elgőzöigóses-tápvízelőmelegőben az egyenletes táplálástól független és egye­netlen táplálásnál az elgőzöl géses-tápvíz,­előmjelegítő csövei, miként ezt a gyakor-S0 lat mutatja, elégnek. Ezért a legtöbb esetben szükségképen további érintkezéssel fűtött kazánfűtőfe­lületet kell elrendeznünk, amelyben a víz kering. Ennél az érintkezéssel fűtött felü-2b létnél, ugyanúgy mint a sugárzó-fűtőfelü­letnél a víz keringése természetes. Míg a természetes keringtetés a tűztér meghatá­rozott kialakításakor a. szükséges csőveze­tések szerint igazodik, addig érintkező-30 fűtőfelület használata esetén a viszonyok mások. Természetes keringtetéssel mű­köd ő érintkező-fűtőfelületeknól azelőtt a gázhuzamot általában ide-oda vezették, mivel szeniiben a f utőfelűleteteket ma 35 mindinkább a megbatározott módon veze­tett gázhuzamhoz idomítják. A Ifüstgá-45 50 zoknak a tűztérből a gázhnzamlba való be­lépésénél sok esetben további érintkező­elgözölögtetőfelületet rendeznek el. Ezt követi a túlhevítő, mely a korszerű béren- 40 dezéseknél a hő tekintélyes részét felve­szi. Míg azelőtt aránylag kisméretű túl­hevítőit kellett az összes kazán-érintkező­felületekhez hozzáidómítani, most ennek a : fordítottja szükséges. Az aránylag kis kazán-érintkező-fűtőfelületnek kell a túl­hevítőhöz idomulnia. Ez az érintkezőfűtő­íelületen végbemenő természetes kering­tetésnél rendkívül nehéz, sőt a legtöbb esetben lehetetlen. A természetes kering­tetéssel működő kazáiiifűtőfelület egész más természetű, mint a túlhevítő-fűtőfe­lület: A csöveknek nagyobb az átmérőjük, a keringtetés fenntartásária meghatáro­zott módon kell azokat elrendezni és az 55 egyes csövekhez, illetve esőcsoportokhoz való, ennek megfelelő, hozzá- és elvezeté­sekről kell gondoskodnunk. A fűtőfelüle­tek eme különféleségének az a követkéz- ' menye, hagy a kazán-fűtőfelületíől a túl­hevítőhöz való átvezetésnél, vagy for­dítva, meghatározott szerkezeti rendsza­bályok válnak szükségessé, mint pl. a gáz­huzami szűkítése, vagy a gázáram!, elka­nyarítása. Ezzel a holt terek és a szűkíté­sek következtében nemcsak áramlási vesz­teségek lépnek fel, a ki nem használt sar­kok és beszükítés folytán, hanem az egész kazán is lényegesen nagyobb és drágább. Továbbá a füstgázok áramlási viszonyai a túlhevítőben nem áttekinthetők, ami ki­váltképen nagynyomás és erős túlhevítés 60 65 70

Next

/
Thumbnails
Contents