121675. lajstromszámú szabadalom • Szinkronizáló berendezés sebességváltókhoz

Megjelent 193d. évi október hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 121675. SZÁM. V/d/3. OSZTÁLY. — JB. 14174. ALAPSZÁM. Szinkronizáló berendezés sebességváltókhoz. Böekh János oki, gépészmérnök, Budapest. A bejelentés napja 1938. évi május hó 6-ika. Sebességváltó egyes sebességi fokoza­tainak kapcsolásakor, hegy a kapcsoló­művet igénybevevő i ángatást kiküszöböl­jük és így nyugodt kapcsolást biztosít -5 sunk a megfelelő kapcsolóelemek for­dulatszámát fgyenlő éitékie kell hoz­nunk. E feladat, különösen nagyobb teljesítményű belsőégésű erőgépeknél, nincsen kielégítően megoldva. Eífajta 10 erőgépeknél a sebességváltót pl. elektro­pneumatikusan vezérlik. Az ilyen ismert berendezéseknél a sebességi fokozatok kapcsolásánál az erőgép kezelőjének a hajtómotor fordulatszámát akként kell 15 szabályoznia, hogy az a hajtott tengely megfelelő kapcsolóelemeiveltgyenlő szög­sebességgel foregjen. A szinkronizálás könnyítése végett a hajtó- és hajtott tengely külön-külön egy-egy generátort 20 hajt, melyek a fordulatszámmal arányos feszültséget adnak és ismeretes műszere­ken a fordulatszámok leolvashatók. Ezek figyelembevételével igyekszik az erőgép kezelője a szinkronizmust beállítani. A 25 sebességváltó ilyen kapcsolási módjánál azonban a helyes kapcsolás kizárokg a gépkezelő ügyességén és lelkiisimeiéles­ségén múlik, úgyhogy helytelen kapcso­lások igen gyakian fordulnak elő. 30 A találmány szerinti berendezéssel e hátrányokat kiküszöbölhetjük. A találmány értelmében többfokozatos sebességváltót tartalmazó hejteművek­hez, melyeknél a hejtótengely és a hej-35 tott tengely külön-külön, egy-egy gene­rátorral vannak kapcsolva, a kapcsoló­elemek szinkronizálására olyan berende­zést alkalmazunk, melyet a generátorok feszültségkülönbségével működtetünk. A vezérlés történhetik úgy, hegy a 40 feszültségkülönbséggel a hajtómotor for­dulatszámát befolyásoló eszközt működ­tetünk, így pl. a hajtómotor üzemanya­gát adagolószerkezetet állít hatjuk. Eljárhatunk úgy is, hegy a sebesség- 45 váltó működtető áremkörébe a két gene­látor feszültségkülönbségével vezérelt árammegszakítót iktatunk. E sebesség­váltó működtető áramköie csak akkor zári, ha a kapcsolandó elemek szinkron 50 járnak. Az egyes sebességi fokozatoknak meg­felelően a kapcsolandó elemek fordulat­száma és a hajlótengely fordulatszámá­nak a különbözetéből eredő feszültség- 55 különbségek kiegyenlítésére a hajtóten­gellyel kapcsolt generátorról levett fe­szültséget 'megfelelően szabályozzuk. Ez történhetik ellenállások közbeiktatásá­val végy váltakozó áram esetén transz- 60 foi mátor végy feszültségosztó megcsapo­lásának kapcsolásával. A he jtót enge Ilye 1 kapcsolt generátor­nálleveti feszültséget, célszerűen a sebes­ségváltó fokozatainak ka peso ló művével 65 egyidejűleg állítjuk. A leírásban a hejtett tengely alatt a sebességváltó előtét tengelyeit is értjük. A találmány példa ként i kiviteleit váz­latosan a mellékelt rajz 1. és 2. ábrája 70 mutatja. Az 1. ábrán (A) a hajtótengellyel, (B) a hajtott tengellyel kapcsolt váltakozó áramú generátor. A két generátor a for-

Next

/
Thumbnails
Contents