121670. lajstromszámú szabadalom • Repülőgépelhárító vezénylőeszköz

Megjelent 1939. évi okótlber hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIROSAG SZABADALMI LEIRAS 131670. SZÁM. XIX/C. OSZTÁLY. — JV. 3019. ALAPSZÁM. Repülőgépelhárító vezénylőeszköz. N. V. Nederlandsche Instrumenten Conipagiiie „Nedinsco* gyári cég- Venlo (Hollandia). A bejelentés napja 1935. évi július hó 26-ika. Németországi elsőbbsége 1934. évi augusztus hó 4-ike. A találmány repülőgépelhárító vezény­lőeszköz, melynek a cél követésére való célzóberendezése és kézzel hajtott szabá­lyozó hajtóműve van. E szabályozó hajtó-5 mű egyrészt a célzóberendezéssel, más­részt pedig oly beállítószerkezettel van kapcsolva, mely arra való, hogy a sebes­ségváltóműnek a célzóberendezéssel kap­csolt hajtott tagját a hozzátartozó haj-10 tandó raghoz képest beállíthassa. A találmány szerint ily készülék alkal­mas arra, hogy vele a terepszöget meg­állapíthassuk anélkül, hogy szükség lenne oly sokszorozó hajtóműre, melyek a cél-15 ponttávolság esetleges téves értékeinél azonnal működésbe jönnek és ezzé la meg­állapítandó szöget az ily hamis értékek­nek megfelelően nem kívánatosan hamar befolyásolnák, ha a hajtandó tag szög-20 sebességének a szabályozására, a hajtandó taggalkapcsolt, azonröpidő reciprok érté­kének megfelelő, második sebességváltó­művet alkalmazzuk, mely röpidöre a ké­szülék felállítási helyéről ellövendő löve-25 déknek szüksége van, hogy azt a célt eltalálja, melyre a célzóberendezést be­állítjuk. Célszerű e sebességváltó hajtóművet oly forgatható és eltolható görbetesttel 30 működtetni, melynek a célponttávolság és a találati terepszög beállítására két be­állító berendezése van és mely úgy van kialakítva, hogy a második sebesség­váltómű beállítóberendezésére való ha­tása a beállításainak megfelelő lövedék. 35 röpidő reciprok értéke szerint történik-Ha e terepszög megállapítására való berendezésről van szó, akkor ajánlatos a görbetest két beállítóberendezése közül azt, mely a görbetestet a célpont terep- 40 szögének megfelelően állítja be, a célzó­berendezéssel és az első sebességváltómű beállítóberendezésével összekapcsolni. Az 1. ábra a találmány elvének a magya- 45 rázata. A 2. ábra a terepszög megállapítására való találmány szerinti készülék. Az 1. ábrában (A)-val jelöljük a beren­dezés helyét, (Z)-vel a lövés pillanatában 50 a berajzolt nyíl irányában mozgó repülő­gépet, (T) pedig a találati pontot jelenti, melyre irányozni kell, hogy a repülőgépet az (A)-ról ellövendő lövedékkel (t) idő alatt el lehessen találni. (AT)--(ET) lő- 55 távolság. (AB) az (A) felállítási helyen átmenő vízszintes. A méréssel megálla­pítandó tere pszög (BAZ -£ = y. M. A (ZAT) szög az (AZ) célvonal (oay) szögsebességé­nek és a lövedék (t) menetidejének a 69 szorzata. Vagyis: ZAT< =wy.t.

Next

/
Thumbnails
Contents