121606. lajstromszámú szabadalom • Erőátviteli berendezés

Megjelent 1939. évi október hó 2-án. IAQYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIEÓSÁÖ SZABADALMI LEIRAS 131606. SZÁM. V/d/3. (V/e/l.) OSZTÁLY. — W. 6785. ALAPSZÁM. Erőátviteli berendezés. Dr. Alexander Wacker Gesellschaft für elektrochemische Industrie G. m. b. H., Mimchen. A bejelentés napja 1937. évi december hó 16-ika. Németországi elsőbbsége 1936. évi december hó 17-ike. Ismeretes, hogy a mechanikai erők át­vitelét célzó ismert berendejzésiek, a közlő'-4 művekkel működtetett szíjhajtások, dörjzsí­kapcsolókkal működteíeít hajtószerkeizeitelf, 5 és máseffélék hatásfokának az erő átvi­telét foganatosító elemeik, pl. a hajtószíjaiki csúszása határt sízab. Ezt a hátrányt még jelentékenyein fokozna az a körülmény, hogy az e célra ismert anyagok, pl. bőr;, 10 gumi, textiliák és máseffélék csúszása ola­jokkal és zsírokkal való nedvesítés foly1 ­tán, fokozódik. Azt találtuk, hogy sokkal kisebb csű*­szás mutatkozik és ezt mindenekelőtt olá-15 jókkal és zsírokkal való érintke;zés nem fokozjza, ha olyan erőátvivő elemeket), szí­jakat és máseffélékeit alkalmazunk, melyei­ket teljesen, vagy jelentékeny részben pof­livinilalkohol vagy vízben oldható vagy! 20 vízben du;zzasztható származékai alkotnak vagy melyek ilyen jellegű felületi réteggel vagy telítéssel vannak ellátva. Ilyen bevo­natoknak felvitelével, pl. polivinilalkohol vi­zes oldatával vagy valamely alkalmas tef-25 lítőszerrel végzett bekenéssel, ráfecskendeí­zéssel, ebbe való bemártással és másefféle módon is már meglevő' hajtószí jaknak stb. csúszását csökkenthetjük és azokat olaj és zsír okozta nedvesítéssel szemben ér?-80 Ziéketlenebhekké tehetjük. A polivinilalkoholból készült sizíjak és máseffélék vízzel szemben általában elég kevéssé érzékenyek ahho,z, hogy ez gyaL korlati felhasználásukkor zavaróan ne hasC 35 son, különösen akkor,, ha a szíjakat előr állításuk után egy ideig raktározjzuk. Ha' fokozott vízállóság kívánatos, akkor a polif­vimlalkoholnak vízben már csak gyengén duzizadó részleges származékait, különöj­sen az aldehidekkel alkotott megfelelő áo kondenzálási termékeket választjuk vagy pedig a polivinilalkoholból előállított elemeket vagy felületeket bő- vagy vegyi, illetőleg kolloidkémiai kezelésnek vetjük alá. A vízizel szemben mutatott érzékeinyí- 45 séget pl. fémvegyületejknek, különösein bi; ­kromátoknak, fémacetátoknak és máseffié!­léknek, festőanyagioknak, különösen a kongávöröscsioportba tartozóknak bekeve!­rése, aldehidekkel vagy higroszkópos al( - 50 kohótokkal végzett kezelés eléggé csök­kenti. Ezekkel a műveletekkel egyben eset­leg jelenlevő vízben oldható töltőanyagok^ pl. zselatin vagy keményítő eléggé vízálló alakba vihető át. > 55 Polivinilalkoholnak vízben oldható vagy vízben dujzzasztható származékaival alkoí­tott keverékei adott esetben nemcsak a fo­kozott vízálláság, hanem a különböző poí­liviniltestek mechanikai tulajdonságainak 60 kedvező kiegészítése tekintetében is külö1 ­nösen előnyösek. Szabadalmi igénypont: Erőátvivő berendezés, ajzzal jellemezve!,! 65 hogy egy vagy több olyan elemet, me!i lyek az erő átvitelét valamely moizgói részről egy vagy több más résjzre c&-, loz;zák,teljesen vagy részben polivinilall-

Next

/
Thumbnails
Contents