121522. lajstromszámú szabadalom • Iránykezelő berendezés elnyomott vízszintes polarizációval

Megjelent 1939. évi szeptember hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 121522. SZÁM. VH/d. (Vll/j.) OSZTÁLY. — L. 7604. ALAPSZÁM. Iránykeresőberendezés elnyomott vízszintes polarizációval. C. Lorenz Aktiengesellschaft gyári cég, Berlin-Tempelhof. A bejelentés napja 1938. évi július hó 6-ika. Németországi elsőbbsége 1937. évi július hó 10-ike. A találmány olyan magában véve is­meretes iránykeresőiberendtezések különle­ges kialakítása, melyek egyes sugárzóik nagyobb számával', vagy összetett antenna-5 rendszerekkel: dolgoznak, melyek megha­tározott ponton egymással: egyesítve van­nak, hogy energiájuk egymással: össze­hasonlíttassék. Kitűnt', hogy ilyen berendezés éknél ki-10 fogást a tan irányzás nem mindig lehetsé­ges, mert különösen nehéz a vízszintes polarizációt elnyomni. Az itt tekintetbe veendő antennaberen­dezések közül a tegismeretesebb az úgv-15 nevezett Adcockantenna. Lényegében négy függgöliegps sugárzóból áll', melyek négy­szög sarka;iban vannak elrendezve. A su­gárzók vagy félanteji'nák és együtt dolgoz nak a földdel (az úgynevezett U-Adoock-20 berendezések), vagy egészek, melyek a földtől elválasztott antennák (az úgyneve­zett H-Adoock-berendezések;. A vízszintes polarizáció elnyomására a rezgő antennát aiz összekötőveze ték felé 25 kiegyenlítjük', hogy az antennától és a főid­alakzattól folyó áramokat egymáshoz ké­pest kiegyenlítsük. E kiegyenlítést az is­meretes berendezésekben kondenzátor se­gélyével végezzük. Ez azonban csak akkor 50 lehetséges', míg az antennahossz a hullám­hosszhoz képest kicsi, mert csak ebben az esetben hat az antenna túlnyomóan kapa­citíve. Ha azonban olyan antennahossza­kat használunk, melyek a használt hullám­!5 hossz naigyságreiidjétö! eltérnek', pl. e hul­lámhosszak egy negyedét, miint a milye­neket, pl. rövjjdhullámúantennáknál hasz­nálunk, akkor az antenna viselkedése már nem túlnyomóan kapacitív, hanem azon­kívül induktív és ohmikus összetevő lép 40 fel. Ez esetben a találmány szerint a ki­egyenlítést pótlókaposolással végezzük, meliy a|Z antenna összefoglalt ellenállását utánozza;. E pótló kapcsolás sorbakapcsolt 45 vagy párhuzamosan kapcsolt változtatható kapacitív, induktív és ohmikus ellenállá­sokból áll. A találmány a rajzon feltüntetett példa aliapján van ismertetve. Az 50 1. ábra ismeretes berendezés kapcsolási rajza. A 2—4. ábra a találmány szerinti beren­dezés egy-egy példájának kapcsolási: váz­lata. Az egyszerűség m;i;att e rajzokban a 55 szokásos négy antennának cs,ak egyike van féltüntetve. Az 1. ábra szerint az antenna túlnyo­móan kapacitíve hat. A kiegyenlítést a (C) kondenzátor segélyével végezzük. Az 60 (A) antenna az átvivő (L) priinértekér­ésén át, méllyel az antenna az energiaveze­tékhez csatlakozik és a (C) kiegyenlítő­kondenzátoron át az (E) ellensúllyal van összekötve. A vevőnek vagy az adónak az 65. antennával, való csatolására az átvivő sze­knndértekercse és az (F) összekötővezeték való. Az átvivő és a (C) kondenzátor a (G) árnyékotóházíbain van elhelyezve, mely az (F) vezeték árnyékolásáváL van össze- 70 kötve. A 2. ábrán az az eset van feltüntetve', amikor az antennahossz a használt hul­lámhossz nagyságrendjében fekszik és ezzel az antennaelienállásnaik kapacitív, in- 75 duktív és ohmikus összetevője van. Itt

Next

/
Thumbnails
Contents