121513. lajstromszámú szabadalom • Eljárás funérok értékesítésére

Megjelent 1939. évi szeptember lió 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 1U1513. szám vlii/e. osztály. — H. 10333. alapszám. Eljárás funérok értékesítésére. Dr. Herrmann Arthur mérnök, Bruxelles. A bejelentés napja 1938. évi május hó 3-ika. Németországi elsőbbsége 1937. évi május hó 4-ike. Ha a héjazott funérok előállításánál adódó hulladékok eltüzelésétől eltekin­tünk, úgy ezeknek az értékesítése eddig alig volt lehetséges. 5 Ismeretes már ugyan egyes f un ér­darabokból nyomás alatt ragasztott át­lapolásokkal funérszerű lemezeket készí­teni és ezeket csavarvonalalakúan mag köré tekercselni, mimellett a funérdara-10 dókat összeeresztésekkel teszik össze. Ez az eljárás azonban sokkal körülménye­sebb és időtrablóbb, semhogy a gyakorlat­ban bevezetést találhatott volna. A találmány szerint e hátrányokat 15 azzal küszöböljük ki, hogy a hulladéko­kat nagy munkafelhasznáíás nélkül, hasz­nothozóan üreges testekhez használjuk fel. Ez olymódon történik, hogy a tör­zseket, a találmány szerinti alkalmazá-20 sukra tekintettel, szándékosan vékonyan, pl. 0.5 mm-re héjazzuk le. A hulladékokat vagy a meglévő hossz­ban dolgozzuk fel, vagy esetleg előzőleg meghatározott hosszra szabjuk. A dara-25 bokszélessége emellett nem játszik szere­pet; keskenyebb és szélesebb funérokat egyidejűleg dolgozhatunk fel feltéve, hogy az egyes funérdarab szélessége nem elegendő az előállítandó üreges test ré-30 szére. Keskeny funérdarabok további kikészí­téséhez ismét több lehetőség van; a csí­kokat vagy lazán egymásmelleit fekvően dolgozzuk fel, vagypedig azokat előzőleg 35 összefüggő szalaggá egyesítjük. Az üreges testeknek ezután kezdődő előállítása oly módon történik, hogy a funérokat nyo­más alatt egyenesvonalúan mag köré tekercseljük és sajtoljuk éspedig először enyv nélkül és csak a külső rétegekben 40 enyvvel. A rajz a találmány szerinti eljárás megvilágítására szolgál. Az 1. ábrán (a) a funér, amelyet rostjainak az irányához haránt a (k) maghoz vezetünk, amely 45 körül azt később —amint előbb leírtuk — tekercseljük és sajtoljuk. Az (a) funér (1) hossza az üreges test szándékolt hosz­szának felel meg, míg az előállítandó üreges test átmérőjét az (a) funér (b) 50 szélessége és a (k) mag körüli tekercse­lések száma határozza meg. A 2. ábrán a tetszőleges szélességű, de egyenlő hosszú (al t a2 , a3 , a4 , a5 ) funér -csíkokat, amelyek vagy lazán fekszenek 55 egymás mellett, vagy pedig összefüggő szalaggá lehetnek egyesítve, a (k) maghoz vezetünk tekercseléshez és összesajtolás­hoz. Utóbbi esetben az (a1 ; a2 , a3 , a4 , a5 ) funérok összszélessége a tekercselési hosz- 60 szak összegének felel meg. Amint azt beható kísérletek mutatták, az egyébként csaknem haszon nélkül el­használt hulladékokból a találmány sze­rint, a fentebb leírt módon, teljes értékű 65 új szerkezeti részek készíthetők, annál is inkább, mert az üreges testek belső réte­geiben ághelyes, féreglyukas, stb. funérok használhatók anélkül, hogy ezáltal az új üreges testek szilárdsági tulajdonságai 70 hátrányosan befolyásoltatnának. Áfának kihasználása funérok és kereszt­beenyvezett lemezek előállításán ál tudva-

Next

/
Thumbnails
Contents