121510. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés papiroshurkák előállítására

Megjelent 1939. évi szeptember lió 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 121510. SZÁM. XIII/cl. (X/f,) OSZTÁLY. — F. 8503. ALAPSZÁM. Eljárás és berendezés papiroshurkák előállítására. Fried Miksa oki. mérnök, Bndapest, A bejelentés napja 1938. évi szeptember hó 9-ike. Edények, elsősorban tejeskannák, záró­részének, pl. fedelének, tömítésére való papiroshurkák előállítását célzó ismere­tes eljárások értelmében a kiindulási 5 anyagként használt papiiosszalagct szű­külő keresztmetszetű, tölcsérszerű alakító szerveken való átvezetéssel hozták a kí­vánt alaki a. Néhány isméit eljárás sze­rint a papirosszalagot, alakítása közben, 10 hevítették is, hogy az alakítás utáni szét­ugrását megakadályozzák és alakjának tartósságát ezzel biztosítsák. A találmány a használatos, tömítésre való, papiroshurkák előállítására való 15 olyan új eljárás, amely szerint a kiindu­lási anyagként alkalmazott papirosszala­got — az isméit eljárásokkal ellentét­ben — sorrendben csökkenő szélességű alakítógörgő-hornyokon való át vezet és-20 sel alakítjuk. A találmány szei inti be­rendezés ehhez képest egymás után kö­vetkező, sorrendben csökkenő szélességű hornyokkal ellátott alakítógörgőket tai­talmazó görgősorból áll, mimellett — 25 amint az alább részletesen ismertetve van — egy helyett célszerűen egyidejű­leg több ilyen egymás mellett elhelyezett görgősort alkalmazunk. Az alakítógörgők a papiros alakítás 30 közbeni haladása alatt forognak, úgy­hogy a papiros és az alakítószer vek kö­zött az ismeretes, helytálló alakítószer­vekkel dolgozó eljárásoknál, illetve be­rendezéseknél fellépő súrlódásnál kisebb 35 súrlódás keletkezik. A papiros szalag a találmány szerinti módon a tapasztalat szerint olyan vékony hurkává alakítható, hogy még a papiros rugalmassága követ­keztébeni szétugrás után sem kapunk a kellőnél vastagabb papiroshurkát. Heví- 40 tés alkalmazása tehát a találmány sze­rinti eljárásnál és berendezésnél nem szükséges, aminek előnyei a szerkezeti egyszerűsbödés és a fűtőanyag — illetve villamos fűtésnél a fűtőáiam — meg- 45 takarítása szempontjából nyilvánvalók! A találmányt a mellékelt rajzon ábrá­zolt kiviteli példáival kapcsolatban ismer­tetem részletesebben. E isjz 1. ábrája a találmány szerinti beren- 50 dezés egy példaképeni kiviteli alakjának vázlatos oldalnézete, a 2., 3. és 4. ábrája egy-egy alakítógörgő nagyobb léptékű lengelymenti metszete, az 55 5. ábrája az 1. ábia szerinti berende­zés egyik továbbítószerkezetének oldal­nézete nagyobb léptékben, a 6. ábrája pedig továbbítóteprőjének oldalnézete, ugyancsak nagyobb lépték- 60 ben. A 7. ábra egy további továbbító- és darabolószerkezetnek a tengelyre merő­leges metszete, a 8. ábra pedig végül a papiroshur- 65 kát csavai vonalalakúra alakító szerkezet felülnézete. Előnyös, ha a papiiosszalagot, amely­ből a papiroshurkát előállítani akarjuk, szintén magán, a találmány szerinti be- 70 rendezésen állítjuk elő. E célból a be­rendezés vázán forgathatóan ágyazott, a kereskedelemben kapható méretű (pl.

Next

/
Thumbnails
Contents