121441. lajstromszámú szabadalom • Kanna petróleum és más folyadékok számára, a folyadékmennyiséget mutató készülékkel

Megjelent 19539. évi szeptember hó 1-én. MAO TAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 121441. SZÁM. XVIII/d. OSZTÁLY. — 2. 6029. ALAPSZÁM. Kanna petróleum és más folyadékok számára, a folyadékmennyiséget mutató készülékkel. Toluay Károly ingatlanügynök, Pestszentlőrinc. A bejelentés napja 1937. évi szeptember hó 30-ika. A találmány tárgya kanna és célja az, hogy a kannában lévő folyadékmennyiség a kannán alkalmazott jelzőkészülék segé­lyével bármikor megállapítható legyen. 5 Az eddigelé gyakorlatban alkalmazott bádogkannák tudvalevőleg avval a hát­ránnyal bírnak, hogy a bennök levő folyadékmennyiség csak mérlegen való lemérés által állapítható meg s így be-10 vásárlásoknál gyakran fordulnak elő visszaélések, vagyis a vevő kisebb men­nyiségű folyadékot (petróleum, olaj stb.) kap, mint tényleg kapnia kellene. Ezen visszaéléseket a találmánybeli kanna se-15 gélyével azzal tesszük lehetetlenné, hogy a kanna külső oldalán alkalmas módon folyadékállás-mutató üveget rendezünk el, mely a kanna belső terével közlekedő edények módjára összeköttetésben áll. 20 A találmány tárgyának példaképpeni foganatosítási alakja az idecsatolt rajzon oldalnézetben, részben pedig metszetben látható. A bemutatott foganatosítási alak sze-25 rint a bádogból készült (a) kanna egyik oldalán lent és fönt egy-egy (b) illetőleg (c) csőcsonkot erősítünk meg, mely utób­biak a kannában lévő folyadék állását mutató (d) üvegcsőrögzítésére szolgálnak. 30 Ezen üvegcső a (b) és (c) csőcsonkokrévén állandó összeköttetésben áll a kanna belső terével, úgyhogy a folyadékfölszín regisztrálása a közlekedőedények elve alapján történik. A (d) üvegcső azonfölül eltörés ellen való nagyobb biztonság 35 céljából ismert módon a fölhasított védő­hüvellyel van körülvéve, mely utóbbinak, hasítékán keresztül a (d) üvegcsövön alkalmazott beosztások mindenkor le­olvashatók. Ezen beosztások előnyösen 40 kétfélék lehetnek, nevezetesen vagy tér­fogatot, vagy pedig súlyt regisztráló be­osztások, sőt egyidejűleg is alkalmaz­hatók úgy, hogy a kannában lévő folya­dék mennyjsége nemcsak térfogat szerint, 45 hanem súly szerint is megállapítható. Szabadalmi igénypont: Kanna petróleum és más folyadékok számára, a folyadékmennyiséget mu­tató készülékkel, jellemezve a kanna 50 oldalán megerősített csőcsonkba fog­lalt, beosztásokkalellátott üvegcsővel, mely a kanna belső terével közlekedő edények módjára van kapcsolva, oly célból, hogy a kannában lévő folyadék- 55 mennyiség akár térfogat, akár pedig súly szerint kívülről megállapítható legyen. 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents