121417. lajstromszámú szabadalom • Szekundérelektronerősítő

!\Tegi)elent 1939. évi szeptember hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI % SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 1214=17. SZÁM. Vll/d. (VH/j.) OSZTÁLY. — F. 84.33. ALAPSZÁM. Szekundér elektronerősítő Fernseh Akt.-Ges. cég1 , Berlin-Zehlendorf. A bejelentés napja 1938. évi június hó 23-ika. Németországi elsőbbsége 1937. évi június hó 26-ika. Már ismeretesek olyan szekundérelek­tronerősítők, amelyeknél több, az elek­tronáram irányában egymás mögött el­helyezett, elektronátengedő vagy fólia-5 ként kialakított elektróda létesíti az elek­tronsokszorozást. A találmány az ilyen fajta csövek különleges kialakítására vo­natkozik. A találmány célja az elektronok vezérlését az egyik erősítőfokozatban, 10 tehát nem közvetlenül a katóda után létesíteni. A legegyszerűbb elrendezés erre a célra abból áll, hogy az elektronok útjába vezérlőrácsot iktatunk. Ennek azonban 15 az a hátránya, hogy a rácson át külön­böző sebességterületek elektronjai röpül­nek, vagyis a közvetlenül megelőző fel­szabadító elektróda elektronjain kívül olyanok is, amelyek ezen az elektródán 20 átrepültek és távolabb elől elhelyezett felszabadító elektródából vagy a katódá­ból származnak. Ez egyenlőtlen sebes­ségek következtében a vezérlőrács csak korlátozott mértékben fejtheti ki hatását 25 és így még közelítően sem érhető el töké­letes modulálás. A találmány értelmében ezt a hátrányt úgy küszöböljük ki, hogy az elektró­dákat egymáshoz viszonyítva szög alatt 30 helyezzük el, úgyhogy csupán a közvetlen megelőző felszabadító elektródából jövő, lassú elektronokat vonzza a vezérlőrács és a további erősítőfokozatok, viszont a megelőző felszabadító elektródákból szár-35 mazó, gyors elektronokat ezek nem be­folyásolják. Ezeket a gyors elektronokat külön vezetjük el. A rajz a találmány példaképem kiviteli alakját tünteti fel. Az (1) cső belsejében (2) katóda és 40 néhány, pl. háló-, szita-, rács- vagy fólia­alakú, párhuzamos (3) elektróda van. Az utolsó elektróda mögött létesítendő a szabályozás. Ebből a célból a cső derék­szög alatt meghajiítottalakú,teháto)dalsó 45 toldata van és ebben helyezzük el a (4) vezérlcrácsot, valamint a további (5) erősítőelektródákat. Az utolsó (3; fel­szabadítóelektródán felszabaduló szekun­dérelektronokat azután oldalirányban el- 50 szívatjuk és azok a magasabb fokozatok­ba jutnak, viszont a megelőző hálókból származó, gyors, elektronok nagy sebes­ségük következtében csak kis mértékben kerülnek az oldalsó mezők hatása alá és a 55 (6) kalitka fogja fel azokat, amely a magasabb fokozatok felszabadító elek­tródái egyikével kapcsolódhat. Ilymódon torzulásmentes vezérlést érünk el. A katóda és az első háló között további 60 vezérlőrács alkalmazható. Az egyik ve­zérlőfeszültség pl. nagyfrekvenciájú hor­dozó lehet. Természetesen lehet fotókató­dából kiinduló elektronokat is megerősí­teni a találmány szerinti berendezéssel 65 és a (4) vezérlőráccsal esetleg hordozót vezetni be. Ez a berendezés más sokszorozórend­szerekkel is kombinálható, pl. olymódon, hogy az oldalsó toldatban már csak elek- 70 tronokat át nem engedő felszabadító­elektródák vannak, amelyek között az elektronok zeg-zugos vagy hasonló pályát írnak le. Természetesen a (3) hálók elé

Next

/
Thumbnails
Contents