121393. lajstromszámú szabadalom • Eljárás nitrátok vagy nitritek használatára kénsavgyártásnál

Megjelent 1 '.Ki 9. évi szeptember hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 121393. SZÁM. IV/h/l. OSZTÁLY. — S. 17011. ALAPSZÁM. Eljárás nitrátok vagy nitritek használatára kénsavgyártásnál. Dr. Solt Lajos oki. vegyészmérnök, Budapest. A bejelentés napja 1937. évi augusztus hó 5-ike. Az eddig ismert különböző rendszerű kénsavgyártási eljárásoknál, az elhasznált salétromsav pótlására, természetes vagy mesterséges nátriumnitrátot használnak, 5 mégpedig rendszerint úgy, hogy e só vizes oldatát a GIo ver-toronyba, vagy permetezők segítségével, az ólomkam­rákba adagolják. Az első esetben, a Gloverben keringő 10 kénsav behatására keletkező kénsavas sók ebben annyira felszaporodnak, hogy kikristályosodva a torony töltőanyagának hézagait eltömik, mely kellemetlen aka­dály csak huzamos mosással távolítható 15 el. " Az ólomkamrákba való peremetezés esetében pedig, ha a peremetezők nem működnek eléggé szabatosan, salétrom­savcseppek képződése következhet be, 20 melyek az ólomkamra falait megtámadva ezeket kilyukasztják és így az üzemben rendkívül nehezen kiküszöbölhető zava­rok okozóivá válnak. A találmány szerinti eljárás e hátrá-25 nyokat kiküszöböli és lényege az, hogy salétromsav helyett a felhasználandó nit­rátokat vagy nitriteket, illetve ezeknek vizes oldatát nem a Gloverbe vagy az ólomkamrába, hanem a kénsavgyártási 80 berendezésbe e célra beiktatott valamely járulékos készülékbe, pl. reakciótoronyba, keverőkészülékbe, centrifugába, stb. ada­goljuk, melyben, fölös mennyiségű kén­savval keverve, kering. A pörkölő beren-35 dezésből, elágazó csővezeték segítségéve], kénessavtartalmú gázokat vezetünk a készüléken át s az innen kilépő, nitrózus vegyületekkel kevert gázokat a kénsav­gyártási rendszerbe előnyösen ennek azon pontján vezetjük be, melyen máskülön- 40 ben a salétromsav bomlástermékeit vezet­nők be. A gázáram szabályozásával a nitrát- vagy nitritoldat teljes elbomlását érhetjük el és a ke verőkészülékből kifolyó sav salétre msavtól, illetve ennek bomlási 45 termékeitől mentes, a keletkezett kén­savas sókat oldatban tartja; ezt a kénsav­gyártás menetétől elkülönítetten kezeljük s ezekkel együtt az üzemből tetszőleges időben eltávolítjuk, illetve kicseréljük és 50 egyéb célokra felhasználjuk, illetve ma­gukban véve ismert módokon elkülönítet­ten dolgozzuk fel. Szabadalmi igénypontok: 1. Eljárás nitrátok vagy nitritek fel- 55 használására kénsavgyártásnál, mely­re jellemző, hogy salétromsav helyett felhasználandó nitrátokat vagy nitri­teket illetve ezek vizes oldatát a kén­savgyártási berendezésbe iktatott já- 60 rulékos berendezésben, pl. reakció­toronyban, keverőkészülékben, centri­fugában, kénsavval és hozzávezetett kénessavtartalmú gázokkal megbont­juk s az innen kilépő nitrózus vegyü- 65 letekkel kevert gázokat a kénsav­gyártási rendszerbe vezetjük. 2. Az 1. igénypont szerinti eljárás foga­natosítási módja, melyre jellemző, hogy a j áruiékos berendezésbe a kénes- 70 savtartalmú gázokat a pörkölőberen­dezésből elágazó vezeték útján vezet­jük.

Next

/
Thumbnails
Contents