121377. lajstromszámú szabadalom • Eljárás ón- vagy antimonoxid előállítására

Megjelent 1939. évi szeptember hó 1-én. MAGTAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 13137 7. SZÁM. Xll/d, (IV/h/1.) OSZTÁLY. — M. 10330. ALAPSZÁM. Eljárás ón- vagy antimonoxid előállítására. Dr. Himmelbauer Viktor vegyészmérnök, Wien, mint Jahn Rudolf mérnök, Baden b./Wien, jogutódja. A bejelentés napja 1938. évi április hó 28-ika. Ausztriai elsőbbsége 1937. évi április hó 30-ika. jük ós <a keletkezett teniszül fidgőzöket le­vegőáramban. elégetjük, nagy tisztaságú 35 és igen finom eloszlású oxidot kaipunk. Az oxidokat ismert módon szűrőberende­zésekben fogjuk fel. Példaként ónoxid előállítását ismertet­jük. 40 Ha fémónt kénnel összeolvaszt unk, ón­szulfürt kapunk. Ez utóbbit 1060 C°-ra hevítve, az maradék nélkül elgőzölög. A nagy hőmérsékletre hevített gőzök a le­vegő oxigénjében azonnal tiszta fehér 45 oxidporrá égnek el, amellyel igen, kiadó­san lehet mázakat zavarosítani. A fémónt csak 2275 C°-nál gőzölögtet­hetnők el. Ez a hőmérséklet a'zonban túl­magas ahhoz, hogy olcsó tüzelései dolgoz- 50 hassunk. Ha valamely vegyületnek az, elgőzölési hőmérséklete 900 C° alatt fekszik, mint pl. az ónkloridé, amellyé mintegy 150 C°, akkor a vegyületet a levegőáramban nem 55 tudjuk elégetni. Fémoxidokat általában akként állíta­nak elő, hogy a fémeket hevítik és levegő oxigénjével elégetik. Ha azonban arról van szó, hogy különösen finom eloszlású g fémoxidokat állítsunk elő, miként ez pl. ón, cink vagy antimon stb. oxidjainál egyes meghatározott felhasználási célokra szükséges, akkor a|z egyszerű oxidáció nem elegendő. Cink esetében avégett, hogy 10 különösen oxidport kapjunk, a fémet mintegy 900 C°-on gőzölögte!jük el és csak a fémgőzöket oxidáljuk, Más nehéz­fémeknél ezt ,a módszert nem alkalmaz­hatjuk, mivel a nehézfémek forráspontja 15 igen magas. Az eddig használatos, fény­ívben vagy ellenállásí'űtóssel való elgőzö­lögtetés túl drága, nehézkes a foganatosí­tása, továbbá külünleges villamosbereii­dezésekre van szükség. 20 Avégett, hogy az ón éis antimon oxid­jait egészien finom eloszlásban előállíthas­suk, a találmány értelmében a következő­képen járunk el: Az ónt és antimont oly vegyületekké 25 alakítjuk át, melyeknek forráspontja 900 —1250 C° között fekszik. Ón esetében pl. az ónszulfür vegyületet választjuk, szemben a már ismert és 800 C°-on forró ónszíulíiddal, mely utóbbi azért nem al-30 kalmas, mert könnyen diszociál. Anti­mon esetében a triszulfídot választjuk. Ha a kénből és fémből előállított szulfidokat kemencéiben vagy tégelyben elgőzölögtet-Szabadalmi igénypont: Eljárás ón- vagy antimoinoxid előállítá­sára, melyre jellemző, hogy a kiindu­lási fémet oly vegyületté, melynek 60 forráspontja 900—1250 C° között fek­szik, az ónt kiváltkóper ónszulfiiré, az antimont triszulfiddá alakítjuk és e vegyületek gőzeit levegőáramban oxiddá égetjük el. 65 Pallas nyomda. Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents