121357. lajstromszámú szabadalom • Szellőztetőberendezés

Megjelent 1939. évi szeptember hó 215-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 131351. SZÁM. XVIII b. OSZTÁLY. — A. 4218. ALAPSZÁM. Szellőztetó'berendezés. Société Aiionyme „S. I. C. A. A." Société Inűustrielle Constructions Antiaéríeniies Antigaz cég Yernier-Geiiéve. Pótszabadalom a 109482. lajstromszámú törzsszabadalomhoz. A pótszabadalom bejelentésének napja 1938. évi február hó 11-ike. A találmány a 109.482. lajstromszámú törzsszabadalom szerinti szellőztetőberon­dezés további foganatosítási álakjia. A törzsszabadálom szerinti, kiváltkép-5 pen gázóvóhelyekhez való szellőztetőberein­dezés szűrőt, regenerátort, fújtatót és el­osztót tartalmaz, mely utóbbinak minden­kori állásától függően a fujitató vagy tisz­títatlan külső levegőt vagy a szűrővel tisz-0 tított külső levegőt vagy a szellőztetendő térből származó, majd a regenerátoron át­haladó levegőt szív be és nyom azután a szellőztetendő térbe. A találmány célja e szellőztető-berende-5 zés javítása. A találmány szerint a szűrő a regenerá­tor. a fujtató, az elosztó és az e részek kö­zötti vezetékek közös állványra vannak ágyazva, emellett a szűrő és a regenerátor 8 kiépíthetően vannak beszerelve. Amíg tehát a törzsszabadalom szerint a térben csupán olyan külön-külön ágya­zott alkatrészieket alkalmaznunk, amelye­ket egymással a téren keresztül futó cső-5 vezetékek kötöttek össze, a találmány sze­rint ezeket az alkatrészeket közös állvány hordja. A találmány szerint továbbá a fujitató önműködően szabályozódé kivitelű, azaz ) a rótor oly méretezésű, hogy a nyomás (bizonyos szabályozási körzeten belül) a vezetékrendszerben állandó. A törzsszabadalom szerint a szűrt leve­gőt túlnyomás létesítésével bevezető fujr j tatót alkalmazunk. Ha a s zel 1 őzte tőbe re nde z:es csakis a re­generálókörben dolgozik, a gyülekezési tér­ben a levegő összietétele megváltozhatnék akként, hogy annak összsűrűsége csök­kenne, minek folytán a gyülekezési tér 4,0 belsejében nem jelentéktelen depresszió adódnék. Ennek igen hátrányos következ­ményei lennének, mivel a külső levegő a mérges íertőzményekkel réseken és lyu­kacsos falakon át a gyülekezési térbe ha- 45 tolhatna és így azt az otít tartózkodó sze^ mélyek a regeneráló körbe belépése előtt belélegezhetnék. Az imént jelzett hátrány elhárítására a találmány szerinti szelLőztetőtelep gázíor- 50 rást tartalmaz, amellyel a gyülekezési tér­ben a kívánt hatás elérése céljából szüksé­ges túlnyomást szükség esetéin azonnal helyreállíthatjuk és fenntarthatjuk. Cél­szerű, ha ez a gázforrás fel van szerelve 55 olyan szervekkel, melyek nyomásválítozá­sokra reagálnak és ennek a révén az em­lített gázforrást önműködően működésbe hozzák. A sűrített gáz levegőből, oxigén­ből, ózonból vagy más olyan termékből 60 állhat, mely vegyileg alkalmas arra, hogy a gyülekezési térben levegő összetételét ja­vítsa. A rajzon a találmány két foganatosítási példájának vázlata látható. Az 65 1. ábra az új szellőztetőteliep oldalné­zete; a 2. ábra ugyané telep részleges előlné­ziete. A . 3 ábra a regenerátorok és szűrők csat- 70 lakoztatására való tartócsonk alaprajjza. A

Next

/
Thumbnails
Contents