121282. lajstromszámú szabadalom • Hengerszék

Megjelent 1939. évi augusztus iió 16-án. MAG TAR KIRÁLYI ^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 121382. SZÁM. X/Í. OSZTÁLY. — -B. 14166. ALAPSZÁM. Hengerszék. Gebrüder Bühler cég1 , Uzwil (Svájc). A bejelentés napja 1938. évi április bó 28-ika. Svájci elsőbbsége 1937. évi május hó 11-ike. A találmány hengerszék, melynek egyik helytálló csapágyú hengeréhez emelőkön mozgathatóan elrendezett csapágyú másik henger szorul, ahol is a csapágyemelők, 5 terelőrudak útján, közös erő hatása alatt mérlegkaremelőkkel vannak összekötve, Az ily fajta ismert hengerszéknél a mér­legkaremelők oly módon vannak egymás­sal összekötve, hogy a mozgathatóan elren-10 dezett henger egyenletesen, azaz mindkét oldalon egyforma erővel szorul a másik hengerhez. A mérlegkaremelők kapcsolata emellett olyan, hogy a mozgatható hen­ger tengelye az őrlendő anyag egyen­lő lőtlen betáplálásánál rézsútosan állhat be, ami az őrlés egyenlői len voltát vonja maga után. A hengertengelyek rézsútos állása egyúttal a fogaskerékáttétel fogaskerekeit is kedvezőtlenül befolyásolja. 20 E hátrányokat a találmány szerinti hen­gerszék a mérlegkaremelők oly összekötte­tésével küszöböli ki, melynél a henger ten­gelye önmagával csak párhuzamosan mo­zoghat. 25 A mozgatható henger tengelyének pár­huzamos mozgása folytán az őrlőhengeirek az őrlendő anyag egyenlőtlen betáplálásá­nál is egymással párhuzamosak maradnak, ahol is az őrlési nyomás a több őrlemény 30 be t áplálási oldalán nagyobb, mint a másik oldalon, ahol kevesebb őrlemény megy át. Ilyen egyenlőtlen őrlési nyomás, a tapasz­talat szerint, meglehetősen egyenlőtlen őr­lést szolgáltat. 35 A hivatkozott ismert hengerszéknél nem gondoskodnak az őrlési nyomás látható méréséről. Az ilyen, rugóval foganatosított mérés nyomán az a hátrány is járna, hogy nem adna tartósan pontos mérést és hogy könnyen rezgések gerjedésére adna alkal- 40 mai. Ha rugó helyett súlyt alkalmaznánk, akkor az őrlési nyomás változtatása a súly. változtatását tenné szükségessé, ami körül­ményes. A súly beállítása után az őrlési nyomás az őrlendő anyag betáplálásának 45 és így az őrlőrés változásánál is, állandó maradna, ami egyenlőtlen őrlést vonna maga után. Más, ismert hengerszékeknél a mozgat­ható csapágyakat rendesen külön-külön 50 csavarorsóval állítják be. Már különbözői szerkezeteket javasoltak a mozgatható hen­gernek a helytálló hengerhez szorulásának mérésére, pl. rugós mérlegeket vagy hid­raulikus dugattyúkat, manométerekkel 55 kapcsolatban. E javaslatoknak hátránya azonban, hogy a rugós mérlegek pontatla­nok és a fellépő rezgések folytán használ­hatatlanok. Hidraulikus dugattyúk, manó­mé terekkel kapcsolatiban azzal a hátránnyal ' 60 járnak, hogy a mozgatható henger egyen­lőtlenül szorul a helytálló hengerhez; és hogy a manómé terben rezgések lépnek fel. E mellett a fogaskerékáttétel folytán a hen­gerszék egyik oldalán járulékos erő lép 65 fel és így célsizerűtlennek látszik a nyomás kétoldali mérése. E hátrányokat a találmány szerinti hen­gerszéknél azzal küszöböljük ki, hogy a két mérlegkaremelő összekötési helyével függő- 70 súlyú mérleg van kapcsolva, amely egy­részt az őrlési nyomást jelzi és másrészt az őrlés alatt, az őrlési nyomás önműködő szabályozására való. A függősúlyú mérleg ennél a berendezésnél az őrlési nyomást 75 mindig pontosan mutatja és nem indulhat

Next

/
Thumbnails
Contents