121280. lajstromszámú szabadalom • Eljárás üvegrostok kezelésére

Megjelent 1939. évi augusztus iió 16-án. MAGYAR KIRÁLYI #EMJ| SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 131280. SZÁM. XVII/e. OSZTÁLY. — B. 14002. ALAPSZÁM. Eljárás üvegrostok kezelésére. Naamlooze Vennootschap Maatschappij tot Beheer en Exploitatievan Octrooien cégr, Hága (Németalföld), mint az Actien-Gesellschaft der Gerresheimer Glashüttenwerke vorm. Férd. Heye düsseldorfi cég- jogutódja. A bejelentés napja 1937. évi november hó 18-ika. Németországi elsőbbsége 1936. évi november hó 17-ike. Üvegből ezidősizerini olyan rostokat állí­tanak elő, melyek finomságuk és hajlé­konyságuk tekintetében alig állnak a leg­fontosabb textilrostok, pl, gyapjú, pamut, ö cellulózagyapot, selyem mögött. Már bizonyos idő óta ezeket az üveg­rostokat fonják ós szövik is. Az üvegből előállított szálak, fonalak, ós szövetek sza­kítási szilárdsága az üveg nagy szilárdsága 10 folytán igen jó. A símulékonyság is lénye­gesen jobb, mint amilyen az üveg fizikai tulajdonságaira való tekintettel elvárható volt. Különösen jó eredmények érhetők el, ha már lehetőleg az üvegrostok előállí-15 iásakor vagy pedig további feldolgozásuk folyamán a rostokhoz olyan bevonásáért adnak, mely a rostoknak egymáson való csúszását befolyásolja. A találmány eljárás üvegrostok kezelé-ÍO sére, melynek lényege,! hogy a rostokat! marószer behatásának vetjük alá,. A maró­szerrel a rostok felületét érdessé tehetjük. A marószer összetételének és töménységé­nek helyes megválasztásával, valamint a 15 behatás tartamával és az e közben alkal­mazott hőmérséklettel a maratás finom­ságát és mélységét és ily módon a felület érdességét messzemenően befolyásolhatjuk. A rostok marószerrel végzett, megfelelő iO kezelésük útján továbbá olyan tulajdonsá­gokkal is felruházhatok, melyek következw tében könnyen rövidebb darabokra tör­het ők vagy vághatok, ami meghatározott célokra alkalmazandó rövidrostú gyapjú előállítására előnyös. 35 Marószerül folysav vagy folysav alkálisói savanyú oldatban alkalmazhatók. A találmány értelmében a marószerrel végzett kezelés után a rostokat öblítjük avégből, hogy a marószer hatását megsza- 40 kítsuk és az esetleges káros utóhatásokat elkerüljük. Öhlíiőszerül pl. víz használható. A rostokat maratás után magában véve ismert módon védőbevonattal vagy kenő­szerrel nedvesíthetjük, melyet előnyösein tö olaj-, zsír- vagy viaszemulziók alkotnak. A rostok bármilyen szokásos alakjuk­ban dolgozhatók fel, azaz a rostokat a ta­lálmány szerinti eljárásnak laza rostgyé­kény vagy roslmatring, fonal vagy szövet 50 alakjában vethetjük alá. Az érdesítéssel az egyes rostoknak egy­máshoz való nagyobbmérvű tapadását vagy súrlódását kívánjuk elérni. Az üveg­rostok felülete természettől fogva igen sima, 55 mely tulajdonság folytán olyan üvegrostok, melyek felülete természetes simaságú, csak akkor dolgozhatók fel szálakká vagy fona­lakká, ha az egyes rositok igen hosszúak vagy végnélküliek vagy ha olyan, a tapa- 60 dást elősegítő szert tartalmaznak, mely az egyes rostoknak hiányzó egymáshoz való tapadási képességét pótolja. Érdes felületű üvegrostok alkalmazásával ezeket a nehéz­ségeket csökkentjük vagy teljesen kikü- 65

Next

/
Thumbnails
Contents