121249. lajstromszámú szabadalom • Eljárás extrémvákuumos csövek előállítására

Megjelent 1939. évi augusztus hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIIWSAG SZABADALMI LEÍRAS 121249. SZÁM. Vll/d. OSZTÁLY. — P. 8937. ALAPSZÁM. Eljárás extrémvákuumos csövek előállítására. N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken cég, Eindhoveii-beu (Németalföld). A bejelentés napja 1937. évi január hó 29-ike. Németországi elsőbbsége 1936. évi február hó 1-je. A találmány eljárás extrémvákuumos csövek előállítására, különösen pedig el­járás oly gázok kötésére, megyek az elő­állításnál és az üzem közben az elektró-5 dákból és egyéb csőrészekből felszaba­dulnak. Vülamos kisütőcsöveknél, izzólámpák­nál, stb., az előállítás és üzem közben felszabaduló gázok kötésére tudvalevőleg LO gázkötőanyagokat, ú. n. fogóanyagokat a'ka'maznak. Az évek során nagyszámú :'y anyagot ismertettek, e cé'ra 'egalkal­masabbnak azonban a magnézium fémet tartják. További fontos fogóanyagok, •b melyeknek fogóképessége, mint kitűnt, sokszor a magnéziuménál is nagyobb, a földalkálifémek, pl. a kalcium vagy bárium. Ámbár ez utóbbi fémeket elő­nyösen alkalmazhatjuk, alkalmazásuk !0 egyes esetekben hátrányos. A földalkáü-Témek műszakilag alkalmazott elgőzölög­tetésénél ugyanis a csövekben aránylag nagy gázmennyiségek szabadulnak fel, melyek a katódára és egyéb csőrészekre !5 tváros befolyássá1 'ehetnek. A földalkáU-íémet szállító forrást, pl. az e fémet szállító pasztillát vagy pedig báriummal töltött, vékonyfalú rézcsövecskét a cső­ben az elgőzölögtetés előtt ugyan akként (0 gázosíthatjuk ki, hogy az elgőzölögtetés közben az ártalmas gázoknak csupán kis xnennyisége szabadul fel. Ha azonban így járunk el, kitűnik, hogy az ekkor Kapott földalkálitükör gázkötő hatása 35 igen erősen csökken. Az egyes gázkötőanyagok viselkedésé­nek tudományos vizsgálatánál ugyanis kitűnt, hogy a földalkálifémek, az elgő­zölögtetési eljárástól függően, igen eltérő hatásúak. Ha pl. báriumot már részlege- 40 sen evakuált csőben az utolsó gázmara­dékok kötéséhez lassan gőzölögtetjük. el, e fém gázkötő hatása jelentékenyen kisebb, mint amikor a báriumot gyorsan és gáz jelenlétében gőzölögtetjük el és 45 fekete tükör keletkezik. E fémeknek már megállapított visel­kedésével összefüggésben vizsgálatokat végeztünk és ezzel kapcsolatosan extrém­vákuumos cső előállítására oly eljárást 50 dolgoztunk ki, melynél egy vagy több földalkálifémet akként gőzölögtetünk el, hogy a maradékgázok igen kielégítő kötését érjük el és az elgőzölögtetésnél rendesen felszabaduló gázok károsan még- 55 sem hatnak. Extrémvákuumos cső előállításánál e célból a találmány szerint fogóanyagként egy vagy több földalkálifémet alkal­mazunk és a cső evakuálása után, de a 60 fogóanyag elg'őzölögtetése előtt a fogó­anyagot szállító forrást óvatosan kigázo­sítjuk, majd a felszabaduló gáz eltávolí­tása után a csőbe szivattyú révén oly gázt juttatunk, mely a katódára és egyéb 65 csőrészekre káros befolyást nem gyakorol. E célra előnyösen nemesgázt, pl. argont alkalmazunk. A földalkálifém elgőzölög­tetése után a csövet ismét teljesen eva­kuáljuk. 70 A találmány szerinti eljárás alkalmazá­sával pl. oly báriumtükröt kapunk, mely-

Next

/
Thumbnails
Contents