121192. lajstromszámú szabadalom • Lövedékvető

Megjelent 1939. évi augnsztus hó t-én. • MAGYAR KIRÁLYI ^^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 121193. SZÁM. XlX/b. OSZTÁLY — S. 17429. ALAPSZÁM. Lövedékvetö. Strifler Béla igazgató, Budapest. A bejelentés napja 1938. évi júnins hó 11-ike. A találmány tárgya olyan tűzgép, amely a legkisebb harcegységieknél (pl. járőrnél, vagy rajinál) egyenként alkalmazva, mind­azon feladatok megoldására alkalmas, me-5 lyeket a harc rendszeresített fegyverével megoldani nem képes; — kötelékben alkal­mazva, segítségével mindazon feladatok megoldhatók, melyeiket a tüzérség, a vona­lak közelsége miatt, a saját csapatok vészé­tó lyeztetése nélkül, megoldani már nem tud. A találmány tárgyát képező lövedék­vető merev, erősre méretezett állványra van szerelve, melynek segítésével közvetlen és közvetett irányzás mellett, (megosztott 15 irányzás) úgy az alsó-, mint a felső szög­csoportba sorolt röppályákat használhatja tehát úgy fedetlen, mint fedezék mögötti célok leküzdésére alkalmas. A betöltött hatólövedék fenék-magassá-20 gában a lövedékvető cső falában elhelye­zett egy vagy több szelep nyitása révén, egy vagy több röppálya alkalmazása vá­lik lehetővé, úgy az alsó, mint 'a. felső szögcsoportban. Ezáltal a rohamozó csa-25 patok tűztámogatásban részesülhetnek a legkisebb távolságokig. Az állvány úgy van megszerkesztve, hogy ugyanabból a tüzelőállásból 50°-os oldalpásztázást tesz lehetővé. 30 Mint hajtó-energia a rendszeresített gya­logsági éles töltény lövedékének eleven ereje (kinetikai energiája) és a gáznyomás adta gyorsító erő munkája használtatnak ki, a nagyobb űrméretű és nagyobb súlyú 35 hatólövedék kiröpítésére. A jobb hatás­fok érdekében a kiröpítendő hatólövedé­ket a gáznyomás maximumának közelé­ben helyezzük el. A mellékelt rajz a rendszeresített kézi lőfegyver ismétlő- és elsütőszerkezeitének, 40 valamint a hozzá rendszeresített éles töl­ténynek felhasználásával ábrázolja a ta­lálmány tárgyát képező lövedékvetőt, mint ennék egyik kiviteli módját. Ez a megoldás rendkívül olcsó. Az áll- 45 váuyon és a lövedékvető csövön kívük minden alkatrész szabvány szerint készül. A rendszeresített fegyver ismétlő- és elsütő­szerkezete, valamint az éles tölténye, vál­toztatás nélkül felhasználható. Ez a körül- 50 meny a harctéren a hajtó-lövedék és a hasznavehetetlenné vált alkatrészek pót­lása szempontjából, elsőrendű fontossággal bír. A példakénti kivitelnél a ható-lövedék 55 kiröpítéséhez a rendszeresített gyalogsági lőszer alkalmazandó, tehát különleges, csák ezt a célt szolgáló lőszer gyártása és szál­lítása feleslegessé válik. A ható-lövedék lehet: rohbanó-, ködr, 60 füst-, gáz-, gyújtó, nyomjelző.-, világító-, jelző-, stb. lövedék. A találmány tárgyát képező lövedékvetőt egy ember viszi a hátára csatolva. Keze­léséhez csak egy ember szükséges, aki v a 65 hatólövedéket elülröl csúsztatja be a vető­csőbe. Az elsütés történhet a závárzat be­csukása pillanatában, önműködően, ami a tűzgyorsaságot lényegesen fokozza, vagy pedig vezényszóra, ami kötelékben fontos, 70 mert a ható-lövedékek egyidejüleges cél­baérése a hatást megsokszorozza. Előrelengésnél a kezelő a lövedékvetőt egyik kezével, még hosszabb távolságon is, könnyen, futásban, magával viszi. 75 A lövedékvető működése:

Next

/
Thumbnails
Contents