121161. lajstromszámú szabadalom • Eljárás közönséges körülmények mellett folyékony, vagy megömleszthető széntartalmú anyagok vagy ilyeneket tartalmazó kiindulási anyagok roncsoló hidrogénezésére

Megjelent 1939. évi augusztus hé 249-én. MAGYAR KIRÁLYI &S Efi J» SZ A B AD ALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 121161. SZÁM. IV/h/1., (Xl/b., Il/a.) OSZTÁLY. — II. 10168. ALAPSZÁM. Eljárás közönséges körülmények mellett folyékony, vagy megömleszthető széntartalmú anyagok, vagy ilyeneket tartalmazó kiindulási anyagok roncsoló hidrogénezésére. N. V. Internationale Hydrogéneeringsoctrooien Maatschappy (International Hydrogenation Patents Company) Hága, mint az International Hydrogenation Patents Company Limited Vaduz, (Liechtenstein) utóbbi mint az I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft cég, Frankfurt a/Main, jogutódja. A bejelentés napja 1937. évi szeptember hó 18-ika. Németországi elsőbbsége 1936. évi október hó 10-ike A találmány eljárás értékes folyékony szénhidrogéntermékek, különösen nagy­mértékben kopogástálló benzinek előállí­tására, közönséges körülmények mellett 5 folyékony, vagy' megömleszthető széntar­talmú anyagok vagy ilyeneket tartalmazó kiindulási anyagok roncsoló hidrogénezése útján. Javasolták már a fenti eljárás kereté-10 ben úgynevezett hígított katalizátoroknak, azaz hordozókon elrendezett katalizises anyagoknak az alkalmazását. Ilyen hígított katalizátorokkal gyakran igen jó eredmé­nyeket érnek el, különösen, ha a hordozót 15 a hígított katalizátor aktivitásának foko­zása céljából előkezelik. Bizonyos kiindu­lási anyagoknál, különösen hidrogénben szegény vagy szennyezéseket, mint pl. nit­rogén- vagy oxigénvegyületeket tartalmazó 20 olajoknál, azonban e hígított katalizátorok nem mindig fejthetik ki teljes aktivitásu­kat. Javasolták már az úgynevezett koncen­trált, azaz hordozó nélküli katalizátorokkal 25 dolgozó roncsoló hidrogénezésnél a fenti fajtájú kiindulási anyagoknak egy előzetes hidrogénezésisel való kezelését, mellyel az anyagot a csatlakozó főkezelésre alkalma­sabb állapotba hozzák. Ezen előzetes ke-30 zeléshez javasolták már hordozókon'elren­dezett katalizátorok alkalmazását. Javasolták már továbbá olyan eljárások­nál, melyeknél hígított katalizátorokalt használnak, az említett tisztátalan kiin­dulási anyag előzetes hidrogénezését eré- 35 lyesen hidrogénező koncentrált katalizáto­rok, különösen nehéz fémszulfidok jelen­létében. Azt találtuk, hogy közönséges körülmé­nyek mellett folyékony, vagy megömleszt- 40 hető széntartalmú anyagokat vagy ilyene­két tartalmazó kiindulási anyagokat, kü­lönösen hidrogénben szegény és tisztáta­lanságokat, mint pl. oxigén- vagy nitro­génvegyületeket tartalmazó olajokat, igen 45 jó eredménnyel vei hetünk alá nyomás alatti roncsoló hidrogénezésnek, hordozókon el­rendezett katalizátorok jelenlétében, ha a kiindulási anyagokat hordozókon elrende­zett katalizátorok jelenlétében először raf- 50 fiináló hidrogénezésnek vetjük alá és ezt követőleg a kapott termékeiket, előnyösen a raffináló hidrogénezésnél kis mennyiség­ben képződhetett. benzin eltávolítása utánj egy második fokozatban, nyomás alatti; ron- 55 csoló hidrogénezésnek vetjük alá hordo­zókon elrendezett katalizátorok jelenlété­ben. Különösen előnyös, ha bármelyik vagy mindkét fenti fokozatban oly hordozókat 60 alkalmazunk, melyeket valamely alkalmas módon a hígított katalizátor aktivitásának

Next

/
Thumbnails
Contents