121127. lajstromszámú szabadalom • Tovahaladó hullámokkal dolgozó antenna

Megjelent 1939. évi augusztus hé 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 121127. s?.ÁM. VII/j. OSZTÁLY. — T. 6177. ALAPSZÁM. Tovahaladó hullámokkal dolgozó antenna. Telefunken Gesellschaft für drahtlose Telegrraphie m. 1b. H., Berlin A bejelentés napja 1938. évi április hó 27-ike. Németországi elsőbbsége 1937. évi május hó 4-ike. Nagyfrekvenciájú hullámok adására és vételére ismeretesek olyan antennák, me­lyek az, egyébként szokásos rövidhullámú adókkal ellentétben tovahaladó (tehát nem 5 álló) hullámokkal dolgoznak. Ezek az an­tennák rendszerint egy vagy több olyan vezetőből vannak, amelyek egyik végü­kön az adóhoz, vagy a vevőhöz vannak kötve, míg a szabad végeik vagy egymás-10 sal, vagy oly lezáró ellenálláson át vannak a földdel összekötve, amely egyenlő az antennák hullámellenállásával. Az adóból jövő energia egy részét az, antennavezető kisugározza, míg annak másik részét a 15 lezáró ellenállás felemészti. Ezeknek az antennáknak az a hátrányuk, hogy a be­vezetett teljesítmény lényeges része a le­záró ellenállásban elvész. A találmány értelmében ezt a hátrányt 20 azzal küszöböljük ki, hogy az antennának nemcsak egyik végét, hanem mindkét vé­gét az adóval, illetőleg a vevővel csa­toljuk. Emellett az antennának az adótól, illetőleg a vevőtől távolabb fekvő vége az 25 energia ki nem sugárzott részét tovahaladó hullámok keltésére alkalmas módon visz­szavezető eszközök útján át csatlakozik az antenna bemenő köréhez. Ez esetben lezáró ellenállásra nincs szükség, mert az 80 antenna végein jelentkező energia ismét a bemenő körbe jut. Az adónak ebben az esetiben csak a teljesítmény ténylegesen ki­sugárzott részét kell fedeznie, úgy, hogy a berendezés hatásfoka rendkívüli mér-35 léikben fokozódik. A rajízban rombusz-alakú antennát tün­tettünk fel, mely a két szögben tört oly (1) és (2) vezetőkből áll, melyek egyik végükön (3) vezetőn és ,(4) csatoló esz­közön át (5) adóhoz csatlakoznak. Az am- 40 tenna másik két végét nem a szokásos módon, lezáró ellenálláson át, egymással kötöttük össze, hanem az antenna e keit végéhez (6) energiavezetéket csatlakoztat­tunk, amely az energia ki nem .sugárzott 45 részét a (4) csatoláson át újból az antenna bemenő körébe vezeti vissza. Az energiát úgy kell visszavezetnünk, hogy a visszja­veze tett és az adóból jövő energiáknak ,az antenna bemeneténél azonos fázisuk és 50 azonos amplitúdójuk legyen. Az azonos fá­zist biztosítjiuk vagy a (6) vezeték hosszá­nak megfelelő méretezésével, vagy (7) fá­zistoló szerkezet alkalmazásával, míg az amplitúdót a (8) transzformátorban esz- 65 közölt átalakítással érhetjük el. A (3) .ve­zetékben is alkalmazhatunk olyan (9) be­rendezéseket, amelyekkel az amplitúdó és a fázis megfelelően beállíthatók. A visz­szavezetett és a primer hullám amplitúdó- 60 viszonya a (4) csatolóberendezés megfe­lelő beállításával is a kívánt értelemben befolyásolható. Az egész berendezésben arra kell törekednünk, hogy minden pon­ton kiegyenlített üzemi állapot uralkodjék. 65 A leírt berendezésnek az energiameg­takarítás mellett az az előnye is >vaM, hogy az antennán uralkodó áramviszo­nyok tetszőleges módon beállíthatók1 és hogy ennek következtében lényegesen ked- 70 vezőbb kisugárzási viszonyokat érhetünk el. ' í iv • 1 i j A (6) visszavezetőt nem kell galvánosam visszacsatolnunk, amiint azt az ábra mu-

Next

/
Thumbnails
Contents