121125. lajstromszámú szabadalom • A motor és az erőátviteli szervek elrendezése gépjárműveken

Megjelent 1939. évi augusztus hé 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 121125. SZÁM. XX/a/2. OSZTÁLY. — T. 5631. ALAPSZÁM. A motor és az erőátviteli szervek elrendezése gépjárműveken. Tatra-Werke, Automobil- und Wagonbau A. G. cég1 , Prag-Smicliovban-ban. A bejelentés napja 1936. évi íebrnár hó 6-ika. Ismeretessé vált gápjárművek számára való olyan motor- és erőátviteli szerkezet, melynél a motor a jármű hossztengelyéhez képest keresztirányú és melynél az erő-5 átviteli szervek a jármű hosszközepén van­nak. Ezzel az elrendezéssel teret takarí­tunk meg, a rakodó felületet tehát .leg­előnyösebben lehet kihasználni. A találmány értelmében ezt az elren-10 dezést különlegesen alakítjuk ki, és pedig úgy, hogy a motort a menetirányhoz ké­pest keresztirányban közvetlenül a vezető­ülés mögött vagy még előnyösebben az alatt helyezzük el, úgy, hogy a vezető-15 ülés mellett egy vagy több személy (szá­mára teret kapunk, ami gyakran előfor­duló szükségletet elégít ki. Az új. elrendezésnek a helymegtakarítás mellett még az is előnye, hogy a. hosszn 20 tengely mindkét oldalán egynegy kereszt­irányú motor helyezhető el, ami a talál­mány további jellemzője. A kapcsolóművet, illetőleg mindegyik motor számára egy-egy kapcsolóművet a 25 találmány értelmében a motorok előtt hosszirányban úgy helyeztünk el, hogy közvetlenül a kapcsolóműből kinyúló kap­csolóemeltyű a közönséges járműveknél többnyire szokásos helyzetben, a vezető-30 ülés mellett tehet. A rajz a találmány példaképem meg­oldási alakját vázlatos fölülnézetben tün­teti fel; továbbá szaggatott vonallal a ta­lálmány másik megoldási alakját is fel-35 vázoltuk. Az (1) motor a (2, 3) kúpkerékmfí ré­vén a (4) kapcsolómű közvetítésével hajtja a pl. két párban elhelyezett (6) hátsó kere­kek hajtágára való (5) átmenő hosszten­gelyt. A vezető és útitársa számára való 40 (7) ülés az (1) motor előtt a (6a) mellsői kerekeik tengelye fölött van, de a motor alacsony kiképzése és elrendezése esetén ez az ülés a jármű egész szélességében köz­vetlenül a motor felett foglalhat helyet. 45 A rajzon szaggatott vonallal második (1') motort is felvázoltunk, amely ugyan­csak a (4) kapcsolóműhöz csatlakozhat. Esetleg a második motornak saját kap­csolóműve is lehet és mindegyik motor 50 egy-egy tengelyt vagy a jármű egyik olda­lán lévő kerekeket működtetheti. Több mo­tor alkalmazásakor mindegyik számára külön (8), illetve (8') hűtőt alkalmazunk és ezek a hűtők a jiármű oldalainál közr 55 vetlenü-1 az illető motor mellett vannak. A találmány szerinti elrendezésnél ép­pen úgy, mint a bevezetésben említett is­mert szerkezetnél a motort menet közbein lehet ellenőrizni. i 60 Szabadalmi igények: 1. A motor és az erőátviteli szervek lei­rendezése gépjárműveken, melynél a motor a jármű hossztengelyéhez képest keresztirányú és az erőátviteli szervek 65 a jármű hosszközepén vanlnak, amelyre az a jellemző, hogy a motor a vezető és útitárs számára való a ijármű egész szélességére kiterjedő ülés mögött vagy alatt foglal helyet. 70

Next

/
Thumbnails
Contents