121041. lajstromszámú szabadalom • Szabályozó készülék, különösen a tüzelőanyagot befecskendező szivattyúkhoz

Megjelent 1939. évi július hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BIRÓSÁ4 SZABADALMI LEÍRÁS 121041. SZÁM. V/d/a. OSZTÁLY. — JD. 5018. ALAPSZÁM. Szabályozó készülék, különösen a tüzelőanyagot befecskendező szivattyúkhoz. Daimler-Benz Aktiengresellschaft, Stuttgart-Untertürkheim. ft. bejelentés napja 1937. évi december hó 22-ike. Németországi elsőbbsége 1936. évi december hó 23-ika A találmány a tüzelőanyag befecsken­dezését szabályozó készülék, nevezetesen olyan készülék, amellyel belső elégésű erő­gépek tüzelőanyagot befecskendező szi-5 vattyúi vezérelhetők és amelynek szabá­lyozója, továbbá az üresjárásra és teljes terhelésre bállítható, a szabályozóval be­folyásolt, helyét változtatható lengőcsap­ágyban elrendezett emeltyűje és közvet-10 lenül a lengőcsapágyon támadó, célszerűen elektromágnesesen ható oly beállító szer­kezete (szolenoidjia) van, amely a fentem­lített szabályozó mellett az ugyancsak fent­e,mlített beállítíóieimeiltyűt a szivattyú vé-15 zérlése végett az üresjárási és a teljesi ter­helési helyzetbe képes állítani. A talál­mány ér t elm é ben a beállítószerkeiaetet úgy képeztük ki, hogy az indításkor a tüzelő­anyagszivattyút a teljes terhelésnek meg-20 felelő helyzetbe állítja. A hasonló rendszerű ismert szabályozó készülékeknél a beállítóemelltyűt a teljes terhelésnek megfelelő helyzetbe kénysze­rűen állító szerkezet vagy a tüzelőanyag 25 bevezetését szabályozó taggal közvetlenül, vagy az ahhoz tartozó vezérlőrudazattal van kapcsolva. Ennek a megoldásnak az a hátránya, hogy az olyan esetekben, ami­kor a készülék valamilyen okból hatásos 30 helyzetében megakad, vagy pedig annak visszavezetésében késedelem áll be, úgy minden szabályozó hatás megszűnik, a motorba a lehető legnagyobb mennyiségű tüzelőanyag vezetődik úgy, hogy a motor 35 terheletlen állapotban megszalad. Ezt a hátrányt a találmány értelmében azzal küszöböljük ki, hogy azt a készülé­ket, amely a szabályozót időközönként a teljes terhelésnek megfelelő helyzetbe ál­lítjsa, a szabályozórudat lengőcsapágyával 40 kötjük össze úgy, hogy az közvetlenül erre a csapágyra hat. Ezzel a centrifugálsz,a­bályozó szabályozó befolyása a lengőcsap­ágy és a szabályozórudazat minden hely­zetében megmarad és a szabályozandó 45 belső elégésű erőgép megszal,adását teljies biztonsággal megakadályozzuk. A raj:zban ,a találmány, tárgyát egy ki­viteli példában vázlatosan tüntettük fel. A felvett példakénti kivitelnél az (1) 50 centrifugáiszabályozó a fordulatszám függ­vényében működik és annak (2) állító­hüvelye a (3, 3') kétkarú emeltyűre hat. A (3') emeltyűkar a (4) áilítórúd és az (5) szögemeltyű közvetítésévél. a (7) tüzelő- 55 anyagszivattyúnak a motorba vezetett tü­zelőanyag mennyiségét szabályozó (6) fo­gasrúdjára hat. A tüzelőanyag a (7) szi­vattyúba a (8) vezetéken át folyik. A (3, 3') kétkarú emeltyű (9) csapágya (10) 60 egyenes vezetékben mozgatható és annak az ebben az egyenes; vezetékben elfoglalt mindenkori helyzete a (11) szólenoidmag helyzetétől függ. A szolenoid (12) tekercse a (13) időkapcsolóval ellenőrzött (14) 65 áramkörbe van iktatva és pedig célszerűen a rajzban fel nem tüntetett indító áram­körébe. A berendezés, a következőképen műkö­dik: Ha a motor áll, akkor az (1) cantri- 70 fugáiszabályozó (2) hüvelye és a (9) csap­ágy legmélyebb helyzetükben állnak. Az (5) szögemeltyű az óramutató járásának értelímében jobboldali véghelyzetében áll

Next

/
Thumbnails
Contents