121033. lajstromszámú szabadalom • Eljárás égési erőgépeknél égési anyagnak levegő nélkül való befecskendezésére

121033. A találmány előbefecskendezéses befecs­kendezési eljárásoknál az égési anyag na­gyon kicsiny mennyiségének előbefecsken­dezését teszi lehetővé anélkül, hogy a íő-5 befecskendezésnél a szelep nagy zárási nyomásáról lemondani kellene. Ezt a ta­lálmány szerinti eljárásnál azzal érjük el, hogy először az égési anyag előbefecsken­dezósét idézzük elő és ezután a befecsken-10 dezési fúvóka vezérlő alkatelemére a záró erő irányában járulékos nyomást hagyunk hatni, ami után az égési anyag főbefecs­kendezését idézzük elő. A járulékos n3T o­•más előidézésére, előnyösen, égési anyag 15 használható. A mellékelt rajzon befecskendezési be­rendezést tüntettünk fel, amelynek kap­csán a találmány szerinti eljárást a kö­vetkezőkben részletesen, ismertetjük. A fel-20 tüntetett berendezéshez dugattyús szivaty­tyú és befecskendezési fúvóka tartozik, amelyeket metszetben ábrázoltunk. A ta­lálmány szerinti eljárás azonban nemcsak dugattyús szivattyúval felszerelt berende-25 zéseknél használható. A (2) szivattyútestbe tömíLően becsiszolt (1) dugattyút a (3) bütykös tárcsa befelé, illetve felfelé és a (4) rugó kifelé, illetve lefelé mozgatja. A (3) bütykös tárcsa (5) 30 tengelyét az égési, erőgép hajtja; az ehhez szükséges alkatrészeket a rajzon nem áb­rázoltuk, mert a találmány megértéséhez nem szükségesek. Az (1) szivattyúdugattyú (6) keresztet hord, amelynek szárai fo-35 gaskerekes (8) dugattyú (7) hornyaiba nyúlnak. Az (1) dugattyút ide-oda mi'nő mozgásának gátlása nélkül hossztengelye körül az említett alkatelemek közvetítésé­vel a (9) fogasrúd elforgathatja. 40 A (2) szivattyútestben levő (10) szívó­tór a (11) vezeték útján az égési anyagnak a rajzon fel nem tüntetett tartályával áll ös&zeköttelésben. A (12) csatorna oly ma­gasságban vezet a (10) szívó térből a (2) 45 szivattyútest hengerfuratába, hogy a (12) csatornát az (1) szivattyúdugatlyú a du­gattyú tengelyére merőleges (13) homlok­felülettel a nyomó löket megkezdésekor zárja. A hengerfurat a (10) szívó térrel 50 a (14) fojtó nyílás, illetve furat útján is összeköttetésben áll, amely ugyanabban a magasságban fekszik, mint a (15) terhelési vezeték torkolata. Az (1) szivaltyúdugaty­tyúnak két csökkentett átmérőjű, a du-55 gattyú tengelyére merőleges irányú, (16) és (17) keskenyítése, valamint (18) ki­vágása van, amelyek (19, 20, 21) és (22) vezérlő éleket alkotnak. Ezek a vezérlő élek a dugattyú befelé való mozgásakor a (15) vezeték és a (14) furat torkolatait zár- 60 ják, majd nyitják, ezután ismét zárják és nyitják. A (16) és (17) keskenyítések a (23) hosszhorony útján a szivattyú (24) munkaterével állanak összeköttetésben. A (19, 20. 21) vezérlő élek a dugattyú ten- e5 gelyére merőlegesek. A (22) vezérlő él azonban a dugaltyúkerület ama részén, amelyen a (15) vezeték torkolatát vezérli, a dugattyútengelyre ferde. A (22) él a (21) éllel oly módon találkozik, hogy a 70 (18) kivágás a (17) keskenyítéssel és en­nek révén a szivattyú (24) munkaterével áll összeköttetésben. A (24) munkatérhez fcnéklapjánál a (25) befecskendezési ve­zeték csatlakozik. A (21) munkatér és a 75 (25) vezeték egymással nyitott össze­köttetésben áll. A (15) és (25) ve­zeték a szivattyúhengert a befecskende­zési készülékkel köti össze, amely az égési erőgép munkahengerének (26) fedelében 80 van. A (25) befecskendezési vezeték és az égési, térbe torkoló (27) luvókafuratok egymással való összeköttetését a (28) sze­leporsó vezérli, amelynek a (30) szelep­házba lömítetten becsiszolt (29) fejrésze S5 van. A szelepet esetről-esetre a (25) be­fecskendezési vezetékben levő égési anyag nyomása nyitja, amely a gyűrűalakú (31) térben alulról hat a (29) fejrészre, Ez a nyomás a (15) terhelési vezetékkel össze- 90 kötött (32) térben levő égési anyag és a (29) fejrészre ható (33) rugó nyomása el­len liat. Az (1) dugattyúnak a rajzon ábrázolt alsó holtpontállásában, vagyis a szívási sza- 95 kasz végén a befecskendezési szelep (32) terhelési tere a (15) terhelési vezeték út­ján és a (31) tér a (25) befecskendezési vezeték útján a (24) munkatérrel, továbbá a (12) szívó csatorna útján a (10) szívó ;oc térrel áll összeköttetésben, mikoris az em­lített részekben mindenütt szívási nyomás van. Az (1) dugattyú befelé, illetve fel­felé való mozgásakor először a (12) szívó csatornát, valamint a (15) terhelési veze- 105 léket zárja el és ezután az égési anyag szállítását kezdi meg. A dugattyú a szál­lítási út első részén az égési anyag előbe­fecskendezéshez szükséges mennyiséget szállítja. A befecskendezési szelep elzárt 110 (32) terhelési terének nyomása az előbe­fecskendezés közben a szívási nyomásnak felel meg. Az (1) dugattyú mindaddig, amíg a (25) vezetékben levő égési anyag nyomása a 115

Next

/
Thumbnails
Contents