120974. lajstromszámú szabadalom • Kisütőcső igen nagy frekvenciákhoz

Megjelent 1989. évi július hó 1-én. MAGYAR KIEÍLTI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEI.RAS 120974. SZÁM. Vll/d. OSZTÁLY. — L. 7558. ALAPSZÁM. Kisütőcső igen nagy frekvenciákhoz. C. Lorenz Aktieng-esellschaft gryári cég- Berlin-Tempelhof A bejelentés napja 1938. évi május hó 4-ike. Németországi elsőbbsége 1937. évi május hó 17-ike. Igen nagy frekvenciák előállítására éc vételére a legújabb időben az úgynevezett makkcsöveket használják. Ezekkétrészű vákuumedényből valók, mely részek egy-5 beolvasztottak. Az összeolvasztás helyén a csatlakozóvezetékeket úgy sajtoljuk be, hogy azok kifelé sugárirányúak. Ismeretes az is, hogy igen nagy frek­venciákhoz a kisütőcsövek részeit kerá-10 miai anyagból, pl. porcellánból állítják elő, melybe a csatlakozóvezetékeket üveg­gel olvasztják be. Ily lényegben kerámiai részekből való kisütőcsövek előállításá­nál azonban nehézségek lépnek fel az 15 elektródrendszer csatlakozóvezetékeinek beolvasztásánál. Nehézkes, az olvasztási művelet közben a vezetékeket úgy rögzí­teni, hogy egymáshoz képest és a csőnek velük összeköttendő elemeihez képest 20 meghatározott helyzetük legyen. A talalmány szerint e nehézségeket azzal szün+etjük meg, hogy kerámiai fenéklemezzel ellátott csöveknél olyan csatlakozó- és tartódrótokat alkalmazunk, 25 melyeknek sugárirányban kifelé irányí­tott részük van, melyeket adott esetben, alkalmas berendezések segélyével, az ol­vasztási művelet közben rögzítünk. Az 1. ábra az új berendezés egyik példájá-80 nak metszetét tünteti fel. A 2. ábra a fenéklemez homloknézete, a 3. és 4. ábra ily berendezés további kiviteli alakjának fenéklemeze metszet­ben és homloknézete. 35 A vákuumedény a hengeres (1) testből áll, mellyel az üvegből való (2) sisak a (8) üvegömlesztékkel van egybeolvasztva. Az (1) edényrész a kerámiai anyagból, pl. porcellánból való és fenéklapként használt (3) tárcsára, pl. a (9) üvegömlesz- 40 tékkel van erősítve. A (3) tárcsa (5) furataiban a (6) elektródrendszer (4) csatlakozóvezetékei vannak beolvasztva, azaz (5') üveggyöngyök révén erősítve . A (6) elektródiendszert hordó (4) veze­fékeknek sugárirányban kifelé nyúló ré­szük van, melyhez a csőbe vezető rész, derékszög alatt, csatlakozik. A (4) veze­tékek e kialakításának előnye, hogy az olvasztási művelet közben a drótok köl- 50 csönös helyzete rögzített, úgyhogy az egybeolvasztás után ugyanazon helyzetük van, mint előbb volt és a talpban könnyen rögzíthetők, vagy közvetlenül a foglalatba sajtolhatok. 55-A 3. és 4. ábra szerinti (3) tárcsának gyűrűs (7) toldata van, melynek sugár­irányú hasítékai vannak, melyekben a (4) vezetékek fekszenek. Ez még nagyobb biztonságot ad, mint az 1. és 2. ábra 60' szerinti elrendezés, mert a (4) vezetékek az olvasztási művelet közben el nem tolódhatnak. E kialakítás további előnye, hogy a cső előállítása után a (4) vezeték mozgása vagy elhajlítása lehetetlen. Ily 65-mozgás vagy hajlítás folytán az (5') üveggyörgyök esetleg eltörnek, vagy megsérülnek. A (4) vezetékeknek a (3) tárcsával való egybeolvasztását, azaz e vezetékeknek 70-megerősítését az (5') üveggyöngyök révén, előnyösen magas olvasztási pontú anyag­gal, pl. keményüveggel végezzük éspedig pl. úgy, hogy a (3) tárcsát a (4) vezeté­kekkel és az üveggel együtt tartóberende- 75-zésen rendezzük el és kemencében igen

Next

/
Thumbnails
Contents