120957. lajstromszámú szabadalom • Kisütőcső és eljárás előállítására

Megjelent 1939. évi július hó 1-én. ' MA&YAR KIRÁLYI SZABADALMI BffiÓSÍ® SZABADALMI LEIRAS 12095Í. SZÁM. Vll/d. OSZTÁLY. — H. 10363. ALAPSZÁM. Eisütőcső és eljárás előállítására. Hazeltine Corporation cég', Jersey City, mint Hergenrother Rudolf Clemens new-yorki lakos jogutódja. A bejelentés napja 1938. évi június hó 21-ike. A. E. Á.-beli elsőbbsége 1937. évi június hó 22-ike. A találmány kisütőcsőre éis előállítását célzó eljárásra vonatkozik. A csőben _pl. getter- vagy aktiválóanyag van, amely nor­mális üzemben szilárd halmazállapotából 5 a cső ú. n. «kifűtésé;nél», más, pl. gáz­alakú halmazállapotba megy át ós ezzel maradékgázokat getterez vagy elektródát aktivál. A találmány céijia a geitleranyag zavaró vagy nemkötött maradékainak el-10 távolítása a cső ható részeiből. A találmány szerinti feladat megértésére távolbalátó felvevő csövek szokásos elő­állítási és aktiválási módját ismertetjük. E csövekben oly elektródák vannak, mc-15 lyeknek felülete, megvilágításnál, elektro­nokat bocsát ki. Ily elektródák felületének bevonására oly anyagokat alkalmaznak, melyeknek nemkötött maradékát a cső­elektródákból teljesen el kell távolítani. 20 E célra megfelelő abszorbeáló szerek al­kalmasak. Ilyen szer: porózus anyag, pl. ólomoxid, amely az eltávolítandó anyag gőzének nagy mennyiségét abszorbeálni képes. Mivel az abszorpciós szernek az a 25 törekvése, hogy a getter- vagy akliváló­anyag egész mennyiségét — beleértve an­nak a bevonáshoz szükséges részét is — felvegye, ha a cső fel van hevítve, nehéz feladat a getter- vagy aktiválóanyag kellő 30 mennyiségéit a csőben tartani. Nem alkal­mazható erősen ható abszorpciós anyag, mert az elpárologtatott getteranyagot stb. tökéletesen abszorbeálná. Ezért kevésbbé hatásos vagy lassan ható abszorpciós 35 anyagok alkalmazását és az abszorpciós szerek és a getter-, illetve aktiváló anyag pontosan lemért mennyiségeinek a csőbe vezetését javasolták avégből, hogy a getter­anyagnak stb. kellő nagyságú maradéka maradjon a csőiben, illetve az elektródá­kon és a felesleg eltávolíttassák. Ki nem elégítő csöveknél a fölös mennyiségek meg­határozása azonban rendkívül nehéz, úgy­hogy az anyagoknak eszerint kiszámított alkalmas mennyiségeinek alkalmazása sem 45 adott mindig kifogástalan eredményt. Képfölvé leihez való katódsugárcsövek­ben pl. oly ernyőt alkalmaznak, melynek egymástól elszigetelt, fémes elemek, pl. ezüstszeímcsék alkotta mozaikszerű felülete 50 van. A csövet, előállításánál, az ú. n. ((ki­fűtési hőmérsékletre® hevítik és emellett, a kiűzött gázok eltovolítására, állandóan szivattyúzzák. Ezután oxigént vezetnek a csőbe, melyet elektromos töltéssel ionizál- 65 iiak, úgyhogy az ezüst ezüst-oxiddá alakul át. A csövet azután evakuálják, majd kb. 220°-ra való felhevítés közben, céziumot vezetnek be. Az e hőmérsékleten gőzalakú cézium az ezüstoxiddal egyesül, úgyhogy 60 az ezüstelemeken céziumoxid-bevonat ke­letkezik, melyben szabad ezüstrészecskék vannak, valamint bizonyos mennyiségű sza­bad fémes cézium. E bevonatnak, alkal­mas összetétel mellett, nagy a szekunder- 65 elektron-emissziója és féényérzékenysége. A oéziumgőzzel foganatosított aktiválás alatt, szabad céziumfölösleg gyűlemlik meg a mozaikrészecskék között, amely a részecskéket egymással, vezetőileg össze- 70 köti, miért is el kell távolítani. Ezt a céziumgőzzel szemben nagy affinitású ab­szorbenssel végezzük. Hogy csak a fölös­leges, nem pedig a bevonatban kívánatos

Next

/
Thumbnails
Contents