120950. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés elektronsokszorozó üzeméhez

Megjelent 1939. évi július hó 1-én. ' iílA G YA R KI RÁ LYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 120950. SZÁM. Mtl/d. (Vll/j.) OSZTÁLY. — F. 8351. ALAPSZÁM. Eljárás és berendezés elektronsokszorozó üzeméhez. Farnsworth Television Incorporated cég, San Francisco. Calil'ornia, mint Philo T. Farnsworth, springfield townshipi lakos jogutódja. A bejelentés napja 1988. évi máreins hó 22-ike. A. E. A-beli elsőbbsége 1937. évi március hó 22-ike. Már indítványozták olyan e'ektronsok. szorozók alkalmazását, amelyeknél szinusz­alakú váltakozó feszültséget használtaik a berendezés üzeméhez. Ezeknek az eektron-5 sokszorozóknak az az alapgondolata, hogy elektronokat váltakozó feszültség ismételt ütközésre késztet olyan szekundére'ektron­kibocsátó felületre, amelynek szekundér­elektronkibocsátási tényezője nagyobb egy-10 nél. Az elektrónok ide-oda röpülését Léte­sítő energia külső feszültségforrásból ve­hető, vagy a berendezés úgy kapcsolható, hogy öngerjesztés lép föl és ez által léte­sül a csőben a szükséges váltakozófe-15 szültség. Ha az elektronsokszorozón kivül elhelyezett elektronforrást alkalmaznak, és e forrás elektronjait akarják megsokszo­rozni, akkor célszerű az elektrónokat nyí­láson át lövetni a berendezésbe és azokat 20 ott a váltakozó mező hatásának alávetni. Ebben az esetben célszerűbb, ha a beren­dezést külső feszültségforrással működte­tik, mint ha az rezgéskeltőként működik, minthogy csak így kapható lineáris erő-25 sítés. Lineáris erősítés elérésére kívánatos továbbá, hogy a belépő elektrónok mind­egyike azonos számú sokszorozó folya­matban vegyen részt. A másik esetben a Schotfcky által felfedezett zavar lép fel 30 és így tökéletesen lineáris erősítés nem érhető el. A találmány el járás a Schottlcy­féle effektus csökkentésére nem szinusz­alakú váltakozófeszültség felhasználásával. Jobb megértés céljából a következőkben a találmányt a csatolt rajz ábrái kapcsán 35 részletezzük. A 2. ábra szokásos váltakozófeszültségű ellektronsokszorozót mutat szinuszalakú fe­szültségforrással. (1) üvegburát jelöl, mely a sokszorozóberendeizést és a rajzon tteín 40 látható elektronlbrrást foglal magában. Az eiiektrónok a nyíl irányában lépnek be a sokszorozóba. A sokszorozó külső (4) ka­tódiahengerből, továbbá belső, átengedő (5) anódából áll és megfelel a korábbi indít- é5 ványokból ismert e lektródaelrendezésnek, A (4) katódahenger felülete belső oldalán, aktivált, ha tehát egy elektron 20 voltot meghaladó sebességgel ütközik rá, akkor több szekundé re lektron szabadul fel. 1—12- 50 szeres sokszorozás lehetséges. A katódában (6) nyílás van, amelyen át az elektronok a sokszorozóba jutnak. Az elektródákat sorbakapcsolt (9) kondenzátor a (7) rezo­nálőkörrel köti össze és a katóda földelt 55 (8) telep negativ sarkához csatlakozik, úgy­hogy az anódának állandó pozitív gyor­sítópotenciálja van a katódához vi­szonyítva. A rezgőkör földelt és ezzel az egyenáramkört zárja. A (7) hangolt 60 rezgőkör gerjesztésére (10) rezgéskel­tőt alkalmazunk. Előnyös a, (7) rezgő­kör állandóit és a gyorsítópotenciált úgy beállítani, hogy minden egyes pe­riódusban egynél több sokszorozási folya- 65 mat menjen végbe. Ha az anóda és ka­tóda közötti' potenciálkülönbség feszült)­ség-idő-görbéjét felrajzoljuk, akkor az 1.

Next

/
Thumbnails
Contents