120945. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés relief benyomását keltő fényképek készítésére

Megjelent 1939. évi július hó 1-én. ' MAGIAK KIRÁLYI M SZABADALMI BIEŐSÁG SZABADALMI LEIRAS 120945. SZÁM. IX/f. OSZTÁLY. — JB. 14223. ALAPSZÁM. Eljárás és berendezés relief benyomását keltő fényképek készítésére. La Reliefphogrraphie, Société pour l'Exploitation des Procédés de Photogrraphie en Relief jMaurice Bonnet cég, Paris. A bejelentés napja 1938. évi július hó 2-ika. Franciaországi elsőbbsége 1937. évi július hó2-ika. A találmány eljárás és berendezés relief benyomását keltő fényképek készítésére. Ismeretes már, különböző eljárások ré­vén, relief benyomását keltő fényképeknek 5 a készítése. Egy ilyen eljárás szerint a felvétel oly fényképezőkészülékkel törLé­iiik, melynek több tárgylencséje van, me­lyek ugyanazon vízszintes sorban egymás mellett vannak elrendezve és melyeknek to optikai tengelye egymással párhuzamos, úgy, hogy egy fényérzékeny lemezen a tárgy negatív képeinek egy sorát kapjiák, mely lemezt — miután a képeket előhív­ták — ugyanabba a készülékbe vagy azo-15 nos készülékbe helyezik és a tárgylencse­sorozatra merőlegesen irányított párhuza­mos résekkel bíró rácson át egy másik fényérzékeny lemezre vetítik olymódon, hogy a tárgy pozitív képeinek egy sorát •20 kapják; ha ezután ezen utóbbi lemezt, előhívás után, az említett rácson át szemh lélik, a tárgy relief benyomását keltő mó­don jelenik meg. Ezen eljárás szerint a fényképezőkészür 25 lék valamennyi tárgylencséje ugyanazon sorozatban egymásmellett van elrendezve és az ezek áltál, a tárgyról adott képek szintén egymásmellett vannak ugyanazon a lemezen. Ily viszonyok mellett tehát. 30 nyilvánvaló, hogy a készüléket a tárgyra csak különböző nézőpontokból kiindulva lehet beirányozni, mely nézőpontok mind­egyike a tárgylencsesorozat tárgylencséi egyikének felel meg. A tárgy nem-össze' 35 függő képét kapjuk. Az egyes tárgylencsék között fel nem vett zónák vannak, ame­lyek a kész pozitív kép szemlélésénél rezgő, csillogó és kihagyásii jelenségeket idéznek elő, amelyek kiküszöböléséhez nagy ér­dek fűződik. 40 A találmány főcélja a tárgynak a be­irányzását neim a nézőpontok egy nenor folytonos sorrendjétől kiindulva, hanem gyakorlatilag folytonos beirányozósáv sze­rint lehetővé tenni, melynek révén a fent- 45 említett hátrányok teljiesen ki lesznek kü­szöbölve. A találmány tárgyát képező eljárás sze­rint bizonyos számú fényképsorozatot ve­szünk fel különböző síkokban elrendezett 50 ugyanolyan számú lemezre, különböző sí­kokban elrendezett ugyanolyan számú tárgyleincsesorozattal, mely tárgylencsók a célnak megfélelő fényvisszaverő vagy fény­törő optikai szerkezetekkel (mint pl. tük- 55 rökkel, prizmákkal vagy hasonlókkal) oly­módon vannak kombinálva, hogy vala­mennyi kapott fénykép úgy néz ki, mintha ugyanazon sorozatban elrendezett tárgy­lencsékkel lett volna felvéve. 60 A lemezeket ezután előhívjuk, majd ugyanabban a helyzetben ugyanabba a ké­szülékbe vagy azonos készülékbe vissza­helyezzük, amellyel most e fényképeket egyetlen lemezre vetítjük olymódon, hogy 65 a tárgy részlegesen egymásrahelyezett po­zitív képeinek sorozatát kajajuk. A leírt eljárás lehetővé teszi a felvételi­kor, több lemezen, különböző síkokban el­rendezett tárgylenosesorozatok révén, nagy- 70 számú fénykép készítését, amelyek egyr mástól teljesem el vannak választva, mímel-

Next

/
Thumbnails
Contents