120923. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés poralakú anyag előállítására

Megjelent 1939. évi .július hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 120923. SZÁM. VlII/a. (VlII/i., XVII/f.) OSZTÁLY. — S. 16993. ALAPSZÁM. Eljárás és berendezés poralakú anyag előállítására. „StraTba" Strassenbaubiedarfs-Aktieng'esellschaft, Zürich. A bejelentés napja 1937. évi július hó 24-ike. Németországi elsőbbsége 1936. évi július hó 25-ike. A találmány eljárás poralakú anyag elő­állítására, melynél legalább egy poralakú alapanyagot és cseppfolyós vagy csepp­folyósított alapanyagot ke verőkamrába be-5 íuvatunk és elködös'ítünk. Az eljárásra jel­lemző. hogy a keverőkamrában képződő lebegő állapotban lévő keveréket légáram­mal tovaragadjuk, azzal hűtjük é;s röpítő por 1 eválás ztóban levá 1 as ztj u k. 10 A találmány ismert eljárásból indul ki, melynek értelmében poralakú alap­anyagot keverőkamrában elporlasztunk és a képződő porfelhőt folyékony vagy folyó­sított anyag porlasztásával előállított por, 15 ill ködfelhővel összekeverünk. Ennél az úgynevezett ködösítő eljárásnál a folyé­kony, ill, folyósított anyagrészecskék a szi­lárd anyag poralakú részecskéire lecsapód­nak és poralakú keverék keletkezik. 20 A ködösítő eljárást pl. cementnek bitu­mennel, kátránnyal vagy szurokkal, bitu­menes hidraulikus kötőanyaggá való össze­keverésére használhatjuk, amikoris a folyé­kony. ill. élfolyósított alapanyag mennyi-25 sége aránylag csekély. Ha azonban ezzel az eljárással töltő­anyagot, vagyis por ill. finom szemcséjű ásványi anyagot akként kívánunk biitu­menizálni, hogy a terméket építőanyag-30 ként., kiváltképen útépítési anyagiként, al­kalmazhassuk, akkor a poralakú ásványi alapanyagokat aránylag nagymennyiségű, a gyakorlatban 40°/o-ig terjedő folyósított anyaggal pl, bitumennel kell összekeverni. 35 Kitűnt, hogy az effajta egyesítést nem tudjuk minden további nélkül a jól be­vált eddigi ködösítő eljárásokkal fogana­tosítani, mert a folyósított alapanyagrész ragasztó és ragacsos tulajdonsága folytán a ködösítő eljárással előállított keveréket azonnal nagyobb szemcsékké egyesetíti, ha ugyan le nem csapja. A találmány lehetővé teszi,, hogy a kö­dösítő eljárással aránylag nagymenniségű folyékony ill, folyósított alapanyagot kever. 45-hessünk össze poralakú alapanyaggal. Evé­gett a ködösítő kamrában előállított lebegő keveréket légárammal tovaragadjuk, azzal hűtjük és röpítő porleválasztókkal levá­lasztjuk, 50-így a keveréket mielőtt annak még ideje és alkalma volna, hogy lecsapódjék és ösz. szeálljon,, lebegő állapotban légárammal, célszerűen szívott légárammal továbbítjuk és emellett lehűtjük. A légáramban elkülö- 55-ni tetten hordozott keverékrészecskéket oly sokáig tartjuk lebegő állapotban, hogy annak az élfolyósított alapanyaglarlalma átmenetileg szilárd állapotba j;ut és ra­gasztóerejét elveszti, úgyhogy az egyes ré- 60' szecskék nem fognak összeragadni, ha­csak különös nyomással vagy hőhatással az öisszeállást és összeragasztást tudatosan elő nem idézzük. Ha a keveréket ezen felül különösen 65 hűteni kívánjuk, akkor a kész keveréket, célszerűen már a keverőkamrában, járu­lékosan hűtjük. Evégett a körfolyamatosan áramló levegőt a keverőkamrába való ju­tása előtt előhűthietjük. 70-A légárammal hordott, hűtött ós szük­jséghez képest járulékosan hűtött keveréket ezután a légáramból ki kell választanunk. Ezt azonban szűrökkel vagy hasonló le­választó berendezésekkel nem tudjuk el- 75-érni, mert azok csakhamar eltömődnének.

Next

/
Thumbnails
Contents