120920. lajstromszámú szabadalom • Elektronkisütőberendezés

Megjelent 1939. évi július hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIRÓSÍe SZABADALMI LEÍRÁS 120930. SZÁM. Vll/j. OSZTÁLY. — H. 7494. ALAPSZÁM. Elektronkisütőberendezés. Radio Corporation of America cég-, New-York, mint Schade Ottó H., West-Caldwell, N. J.-i lakos jogutódja. A bejelentés napja 1938. évi június hó 28-ika. A. E. Á.-beli elsőbbsége 1937. évi június hó 29-ike. A találmány olyan elektronkisütőberen.­zésékre vonatkozik, amelyeknél az elek­tronok több vagy kevesebb jól határolt nyalábbá összpontosulnak és amelyek akár 6 a szokásos vevőcsöveknél általában alkall­mazott aránylag kis feszültségeken, akár ezeknél lényegesen nagyobb feszültségeken működtethetők. Elektron ny alábokat, am elyekne k rend-10 szerint kis köralakú keresztmetszetük van, főképen katódsugárcsövekben, pl. a rönt­gencsövekben és katódsugaras oszcillográ­fokban alkalmaznak, amely csövek arány­lag nagy feszültségeken, bizonyos esetek-15 bein. több ezer volton dolgoznak és ame­lyekben rendszerint a katóda teljes emisz,­sziójának csak kis része összpontosul nya­lábbá. Ajánlottak már olyan elektron­kisütőcsöveket relék, detektorok stb. cél-20 j;aira, amelyekben hasonló elektronnyalá­bot térítettek ki, mégpedig kb. úgy, mint a katódasugaras oszcillográfnál, azonban az ilyen csövek hatásfoka és meredek­sége a szokásos típusú csövekhez képest 25 kicsi volt, úgyhogy a katódasugártípusú kisütőcsövek alkalmazása a gyakorlatbain különleges alkalmazási területekre korlá­tozódott és azoknak kis feszültségeknél csak csekély gyakorlati értékük van. 30 Ajánlottak már olyan, szokásos csiga­vonalakban futó rácsokkal felszerelt eiLek­tronkisütőberendezéseket is, amelyeknek rácsai egymás mögött egy vonalban van­nak elhelyezve, hogy a készülékek mű-35 ködése közben a vezérlőelektródák felvette áramot csökkentsék. Bár az ilyen, egy­vonalba helyezett rácsok többié vagy ke­vésbé jól meghatározott nyalábokat állí­tanak elő, azonban a nyaláb szabályozási lehetősége korlátozott, és bár a vezérlő- 40 elektródák okozta áramveszteség másfajta csövekhez képest kicsi, azonban mégis na­gyobb, mint ami kívánatos. Az ilyen típusú csőiben a rácsok számának növekedtével mind nehezebbé válik a rácsok egyvonalba 4& helyezése és ez a nehézség még inkább növekszik, ha a vezérlőrács meneteinek számát növeljük. Az ilyen típusú villa­mos kisütőkészülékeíkben az elektródák alakját és helyzetét az optimális működés 50 jellemzői szabják meg. Az egyik rács hu­zaljai közötti távolság megváltoztatása a többi ilyen távolság megváltoztatását te­szi szükségessé, minthogy különben a nya­lábokat a többi rácshuzal feltartóztatná, 55 Továbbá inehéz olyan szokásos típusú ké­szülék előállítása, amelynek nagy anóda­árama és 9-mél jóval kisebb erősítési tér nyezője vagy ^ értéke van. A találmány egyik feladata olyan e'lek- 60 tronnyaláb típusú elektronkisütőberende­zés léíesítése;, amelyben a hőelektronos (termiónos) katódából kiinduló teljes emisszió nagyobb számú, többé vagy ke­vésbé jól határolt nyalábbá alakult; ez 65 utóbbiak úji és hatásos módon kerülnek felhasználásra, úgyhogy olyan tökéletesí­tett csöveket kapunk, amelyéknek előnyeit a szokásos típusú kisütőkészülékekkelnem lehet elérni. 70 A találmány további feladatai a követ­kezők: Olyan tökéletesített elektronkisütő­berendezések létesítése, amelyek nagyjában olyan méretűek és olyan feszültségeken

Next

/
Thumbnails
Contents