120902. lajstromszámú szabadalom • Berendezés képek, főként mozgóképek vetítésére

Megjelent 1939. évi jiilius hó 1-én. MAGTAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 120902. SZÁM. IX/h. OSZTÁLY. — . H10262. ALAPSZÁM. Berendezés képek, főként mozgóképek vetítésére. Hobbs Edward Walter hirlapiró, Pinner-ben (Middlesex.) A bejelentés napja 1938. évi január lió 26-ika. A találmány berendelés élénk és látvá­nyos képek, főként mozgóképek vetítésére egyszerű és olcsó képsorozatok felhaszná­lásával. 5 A találmány szerinti mozgóképberende^ zésben olyan képsorozatot használunk fel, amely nem szükségképpen átlátszó lapon, főként papírlapon nyomtatással vagy más­efféle eljárással készül és melynek a lapon 10 végig húzódó képsorai olyan elhelyezésűek, hogy az. egyik sor utolsó képe szomszédos a következő sor első képével. Az ilyen kép­sorozat egyszerű módon és olcsón állít­ható elő. 15 A találmány a fenti képcsoportot leadó vetítőberendezés^ amely a következő alkat­részeket foglaljia magában: a lapottartó szánt, a képekről visszavert fényt ernyőre vetítő készüléket, a szánt szakaszosan moz-20 gató eszközöket, amelyek mindegyik sor egyes képeit egymás után hozzák a vetítőké­szülék alá, a szán mindegyik mozgássza­kasza végén annak szakaszos mozgását megfordító eszközöket és a képes lapot 25 harántirányban mozgató eszközöket, ame­lyek a képsorokat egymás után hozzák megfelelő helyzetbe a vetítőkészülék alá. Ilymódon az első képsort a fényforrás alatt egyik irányban, a második képsort ez-30 zel ellentétes irányban mozgatjuk és így tovább, amiig az egész képcsoportot le nem ' vetítettük. A találmány egyik előnyös megoldási alakjánál a képes papírlapot olyan tartóra 85 szereljük, melyet a száín pályájának mind­egyik végénél annak mozgásával működ­tetett eszközök a szánon keresztirányban továbbítanak, tehát csupán a szánt sza­kaszosan mozgató eszközök számára kell hajtóműről gondoskodni az egész leadás 40 keresztülvitelére. A vetítőkészülék előnyö­sen fényrekeszt tartalmaz, amely a szánnal működési kapcsolatban van a kilövelt fény elzárására a szán mozgásának idejére. A találmány szerint a fenti mozgóképe- 45 ket létesítő berendezés hangfeljegyzésről, főleg hanglemezről hangokat leadó készü­lékkel is egyesíthető olykép, hogy a hang­feljegyzés «pick-up»-jét a szán mozgásár val vezérelt elemmel működési kapcsolatba 50 hozzuk, olykép, hogy a pick-up-öt a szán elindulásakor hozza műkődlésbe. Célszerűen a hanglemez-tartó hajtóművét, kapcsoló se­gítségével szintén a szán hajtóművével köt- ; jükössze és a hanglemeztartón olyan eszskö- 55 zöket alkalmazunk, amelyek a hanglemez­tartónak a pick-up-höz viszonyított, előre meghatározott helyzetében a kapcsolót be­kapcsolják, hogy a képek és hangok szin- , krén leadását érjék el. 60 A csatolt rajízok a találmány néhány példaképeni kiviteli alakját tüntetik fel. Az 1. ábra a vetítőberendezés egyik megol­dási alakjának részben metszett vég­nézete, a 65 2. ábra részben metszett oldalnézete és a 3. ábra részben metszett felülnézete. A 4. ábr a egy részlet nagyobb léptékben. Az 5. ábra képes papírlap vázlatos feltün­tetése. A 70 6. ábra a mozgóképberendezés másik kiviteli alakjának végnézete, a 7. ábra oldalnézete és a 8. ábra felülnézete. Ezek az ábrák a berendezés tokját metszetben mutatják. A 75 9—12. ábra a 6., 7. és 8. ábrán feltün­tetett szerkezet részleteit szemlélteti. A

Next

/
Thumbnails
Contents