120868. lajstromszámú szabadalom • Kis mozgások mechanikai nagyítására szolágló készülék

Megjelent 1939. évi június hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 120868. SZÁM. Vll/d. OSZTÁLY. — Gr. 8424. ALAPSZÁM. Kis mozgások mechanikai nagyítására szolgáló készülék. Dr. Gerendás Mihály vegyész, egyetemi tanársegéd, Újszeged. A bejelentés napja 1937. évi június hó 7-ike. A készülék kicsiny amplitúdójú és gyors lefolyású rezgésjelenségek regisz­trálására szolgál (oszcillográf). Az ily mozgások regisztrálása általánosságban 5 úgy történik, hogy csuklókkal, vagy ékekkel dolgozó karáttétellel a mozgást felnagyítják és az így kapott nagyobb amplitúdójú kitéréseket megfelelő író­szerkezettel papírra rajzolják, vagy a 10 szerkezet által mozgatott tükörről vissza­vert fénysugár révén fényérzékeny papír­ra rögzítik. Gyors mozgások regisztrálásánál azon­ban igen nagy szerepet játszik a mozgó 15 részek tehetetlensége, mert ennek követ­keztében a készülék nem követi teljes formahűséggel a rezgés lefolyását. Másik hátrányos jelenség az ilyen szerkezetek­nél, hogy az egymáson elcsúszó, vagy 20 elmozduló részek kopása következtében rövid idő alatt a készülék működésében pontatlanság, ú. n. „holt-mozgás" lép fel. A találmány szerinti készüléknél ezek a hátrányok kiküszöbölődnek azáltal, 25 hogy a nagyítószerkezetben egymáson elcsúszó, vagy dörzsölődő részek nincse­nek és ezáltal a kopás lehetősége kizárt dolog. Ezenkívül a mozgó részek nagy­sága és tehetetlen tömege a készülék 30 elvénél és egyszerűségénél fogva igen kicsiny lehet, ami a tehetetlenségmentes regisztrálás szempontjából igen nagy előnyt jelent. Ugyancsak a készülék elvé­ből kifolyólag a gyakorlati kivitelezésnél 35 a nagyítószerkezet áttételi viszonya igen nagyra választható, ami a készülék érzé­kenységét fokozza. A nagyítószerkezetet az 1. ábra mu­tatja. Az (A) asztalka egyrészt az elmoz­duló (K) karhoz rögzített (1), másrészt 40 a (T) tartóhoz erősített (lx ) fémlemezzel van összeköttetésben. Ezt az összekötte­tést az (f), illetve az (f,) vékony és rugal­mas fémszálak létesítik. Ezáltal, amidőn a (K) kar elmozdul és a szaggatott vonal- 45 lal jelzett helyzetbe jut, akkor az asztalka is elfordul az ugyancsak szaggatott vona­lakkal jelölt helyzetbe. A 2. ábra az asztalka elmozdulását nagyobb léptékben és részletesebben tün- 50 teti fel. Az áttételi viszony adott (K) karhossz mellett annál nagyobb, minél kisebb a (k) karhossz, vagyis az asztal­kába vágott nyílás szélessége. A fémszálak felerősítését a 3., 4., 5. és 55 6. ábra mutatja. A fémlemezeket az asz­talkába vágott nyílásba erősítjük meg forrasztás segítségével. Szabadalnii igénypontot:: Í 1. Kis mozgásokat nagyító készülék, 60 melyre jellemző, hogy a kicsiny el­fordulásokat végző karról a mozgás áttételezése a nagyobb kitéréseket végző asztalkára rugalmas és hajlé­kony fémlapokkal, mint súrlódás- 65 mentes csuklókkal történik. 2. Az 1. igénypontban védett nagyító-

Next

/
Thumbnails
Contents