120830. lajstromszámú szabadalom • Eljárás fémcsőtoldattal ellátott villamos kisütőcsövek vagy lámpák légmentes elzárására

Megjelent 1939. évi június hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI raEjraHr SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 120830. SZÁM. vil i., (VH/j.) OSZTÁLY. — I. 3839. ALAPSZÁM. Eljárás fémcsőtoldattal ellátott villamos kisütó'csövek vagy lámpák légmentes elzárására. Egyesült Izzólámpa és Villamossági r.-t. cég1 , Újpest. A bejelentés napja 1937. évi szeptember hó 27-ike. A találmány eljárás töltő- és/vagy szi­vattyúcsövüket alkotó fémcsőtoldattal ellá­tott villamos kisütőcsövek vagy lámpák, elsősorban fémburás villamos kisütőcsövek 6 légmentes elzárására a fémcsőioldat légs­mentes elzárása útján. Az eddig ismert eljárásoknál a fémbu­rás kisütőcsövek fémből készült szivattyú­csövét villamos ellenálláshegesztéssel zár-10 ták le, amennyiben-a csőnek az ősszel le­gedé si hőfokra hevített falait a hegesztő­gép rájuk felfekvő elektródáival (amelye­ken át vezetett áram a csövet felhevítette) összenyomva, összehegesztették. 15 Ennek az eljárásnak a drága és tápláló­hálózatát nagy áramlökésekkel kedvezőt­lenül terhelő hegesztőgép alkalmazásának szükségességén kívül az volt a hátránya, hogy az összehegesztés azon a maximális 20 hőfokon történt, melyet a csőfalak az el­zárási művelet folyamán egyáltalában elt­értek, melyen tehát az izzó csőfalak a leg­több gázt adták le, melynek szivattyúzással való eltávolítása természetesen már nem 25 volt lehetséges, valamint az, hogy a fö­lösleges alsó csőrész levágása csak külön munkamenetben volt foganatosítható, mert a hegesztőgép elektródáit alkotó hegesztőr pofákat nem lehetett vágóélekkel ellátni, 30 minthogy ezek az áramsűrűségeloszlásnak Úgy a hegesztés műveletére, mint a po­fák élettartamára (mely amúgyis elég rö­vid volt) igen káros megváltozását idézték volna elő. 35 A találmány szerinti eljárás fenti hát­rányok kiküszöbölését célozza, mit azzal érünk el, hogy a csövet a hegesztési hő­mérsékletre az összenyomó szerszámoktól függetlenül, azokkal való érintkezése előtt, legcélszerűbben égéstermékekkel, előny,ö- 40 sen gázlángokkal hevítjük fel és csak ezr után hagyjuk reá behatni azt az egy- vagy többrészű szerszámot, mely összenyomása útján való összehegesztésével a csövet lég­mentesen lezárja. Ezzel elérjük azt, hogy 45 a csövet előbb a hegesztéshez szükségesnél magasabb hőfokra hevíthetjük, közben folyton szivattyúzhatunk, majd kissé le­hűlni engedve, a maximális elértnél ala­csonyabb hőmérsékleten zárhatjuk le és 50 így a maximális hőmérsékleten általa le­adott gázokat a kisütőcsőből még kiszi­vattyúzhatjuk. Elérhetjük továbbá azt is, liogy az összenyomószerszámot vágóélek­kel látva el, a, légmentes lezárást és a 55 szivattyúcsonk levágását azonos művelet­ben végezhetjük. A találmány szerinti el­járást tehát — noha vele más nehézségek kiküszöbölését célozzuk és más műszaki hatásokat érünk el — elvileg hasonló mó- 60 don és alkatú szerszámokkal foganatosít­hatjuk, mint a,zt az üvegből vagy üveg­szerű anyagból készült szivattyúcsövek le­zárására való eljárást, melyet 114.886. sz, szabadalmunk leírása ismertet, melyre a 65 szerszámok alaki kiképzésére és az össze­nyomás mikéntjére vonatkozólag utalunk. A lényeges különbség a két eljárás között az, hogy fémcsövek lezárásakor nem kell az összenyomást azok anyagának meglá- 70 gyulásával összhangba hozni, az összenyo­más azonban a fémanyag nagyobb szi­lárdsága folytán jóval nagyobb, például többszáz kg nagyságrendű, erőket igényel

Next

/
Thumbnails
Contents