120827. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés az energiaszükséglet csökkentésére folyós ömledékek fúvással való szétosztásának céljaira

Megjelent 1939. évi június hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIRÓSÍG SZABADALMI LEÍRÁS 120837. SZÁM. XVII/f. OSZTÁLY. — H. 10266. ALAPSZÁM. Eljárás és berendezés az energiaszükséglet csökkentésére folyós ömledékek fúvással való szétosztásának céljaira. Hein & Co. vormals Haigrerer Hütte cég-, Dortmund. A bejelentés napja 1938. évi február hó 3-ika, Salak-, ill. kőzetgyapot előállítására már régóta használatos az a módszer, amely szerint ömlesztéssel folyós állapotba hozott salakot, kőzeteket vagy földeket úgy dol-5 goznak fel, hogy a szabadon lehulló öra­ledékkel szemben nyomás alatt gáz- vagy gőzsugarat vezetnek, amely a kiindulási anyagot finom szálakká osztja szét. A m ég­őiül esztelt tömeg szétosztására szükséges le energia azonban a salak- ill. kőzetgyapot előállítására irányuló ismeretes eljárásokat jelentős költségekkel terheli. A találmány a szükséges energia csök­kentésére irányul. 15 Négyszegletes keresztmetszetű, vízszinte­sen elrendezett kiömlőnyílású, egyszerű fú­vóka használatakor a salaksugár egyes ré­szei, az elkerülhetetlen szórási kup kelet­kezése folytán, a fuvási irányból kikerül-20 nek, így tehát a nyomással áramló közéig behatása alól elvonódnak és a termékben alkalmatlan, ill. káros keverődmény­ként jelentkeznek. Ezért már régebben rá­tértek sarlóalakú ill. gyűrűcikk-alakú fuvó-25 kák alkalmazására, amelyek révén a nyo­mással áramló közeg olykép hat, hogy a salaksugár vályúalakú közegsugárba ömlik be. Ilykép a szétosztó közeg részben az oldalt kifees kendezett ömledékáramrésze-3C ket is megragadja, azonban a nyomással áramló közeg oldalt kilépő sugarai túlsá­gosan nagy és így veszteséggel járó ener­giával áramlanak ki. Vagyis éppen az a körülmény marad figyelmen kivül, hogy a 35 szétosztó közeg főenergiájára csak ott van szükség, ahol a folyós ömledék a nyo­mással áramló közegsugárral összetaíáli­kozik. A találmány szerint a nyomással áramló közegsugarat két vagy több részáramra osztjuk meg olykép, hogy az egyes suga­rak teljesítménye az őmledéknek az egyes helyeken való szétosztásához ténylegesen szükséges energiaszükséglethez igazodik. Ebből a célból pl. az önmagában ismeretes 45 sarloalakú sugár három különálló sugárra osztható fel, amelyek közül a középsőinek^ amely közvetlenül a kemencéből kilépő salakáramot ragadja ineg, a nagyobb igény­bevételnek megfelelően nagyobb energia- 50 tartalommal kell rendelkeznie, mint az oldalsó sugaraknak. Az egyes fúvókák akár külön-külön akár közösen állíthatók be és szabályozhatók. Az efajta fúvóka gyári előállításának 55 lényeges egyszerűsítése mellett, tovább tö­kéletesíthető olykép, hogy — esetleg több mint három, például öt sugárra való egy­idejű megosztás mellett — a mindenkor szükséges energiamennyiséget az egye® 60 sugárkeresztmetszetek számítás útján miegt­határozott kialakításával szabályozzuk, . amikoris az egyes fuvókákhoz külön vezér­lőszervek elrendezése és működtetése mel­lőzhető. Az egyes sugarak erősségének ön- 65 működő fokozatossága különösen jól olyan fúvókákkal érhető el, ametyeknek szabad , átömlési nyílása a nyomás alatt áramló közeg számára a kilépési oldal felé, és cél­szerűen a belépési oldal felé is, bővül. A 70 fúvóka ilyen kialakítása további jelentős mozzanat az ömledék szétosztására szüksé­ges energia csökkentésére, minthogy a bővülés a kilépési oldal felé a közeg áram­lási sebességét lényegesen növeli, úgyhogy 75 a sugár összehasonlíthatatlanul nagyobb

Next

/
Thumbnails
Contents