120809. lajstromszámú szabadalom • Eljárás csónakok, hajók és egyéb vízijárművek előállítására

Megjelent 1939. évi június hó 15-én. MAGIAK KIRÁLYI ^Bjjgr SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 120809. SZÁM. XV/a. OSZTÁLY. — JE. 3176. ALAPSZÁM. Eljárás csónakok, hajók és egyéb vízijármfivek előállítására. Ernst Andor Lajos iparművész, magántisztviselő, Győr. A bejelentés napja 1937. évi szeptember hó 27-ike. ('.só»akok: hajók és egyéb vízijárművek testének eddig ismert előállítási módjai költségesek, mert az előállításhoz szüksé­ges válogatott faanyag, annak szabása, il-5 lesztése, térbeli idomítása, szegecselése, a mindezeket elvégző szakmunkásnak a fel­használt faanyag mennyiségéhez mérten aránytalanul nagy munkaideje, mind-miírijd akadályai a fenti járművek olcsóbbodá­>0 sának és ezáltal annak is, hogy a vízisport, a legegészségesebb sportok egyike, igazi népsport lehessen. A találmány oly eljárás, melynek se­gítségével főképen munkaidő, de anyag-15 megtakarítással is, a gyakorlati követelmé­nyeknek az eddigieknél jobban megfelelő, könnyű, tartós, a lehetőség legvégső hatá­ráig vízhatlan és a külső behatásoknak az ütközésnél jobban ellenálló csónakok, ha-20 jók és egyéb vízijárművek az eddigi elő­állítási módoknál olcsóbban, gyorsabban és egyszerűbb munkával állíthatók elő. Az eljárás lényege az, hogy a jármű­testet, vagy annak részét, úgy állítjuk elő, 25 hogy a járműtest alakjának és méretének megfelelő modellen, vagy modellrészen, egymásra helyezett és térbelileg jól idomít­ható farétegeket préseléssel, vagy az egy­másra helyezéssel, bármely, a faanyagot 30 kötő vízálló ragasztóanyag felhasználásával megfelelő szilárdságú összefüggő testté, illetőleg testrésszé ragasszuk össze. Az összeragasztandó rétegeik száma, vastagsága és száliránya a járműtest formájának, mé-85 retének és igénybevételének megfelelően, tetszőlegesen választható meg. A faanyag lehet bármely fanemből készült furnér, falemez, vékony deszka, vagy efféle, mely. a könnyebb idomulás végett lehet esetleg preparált, vagy gőzölt is. Külső, .vagy, 40 külső és belső rétegül a farétegekhez, illj. a modellhez, jól idomuló vékony fémlemez is alkalmazható a fémet a fához kötő rar gasztóanyag felhasználásával. A ragasz­tások, a ragasztóanyagnak megfelelően u n. 45-hideg, vagy meleg eljárással történhetnek-A faanyag rétegeinek száliránya tetsződ­leges. Szilárdság, merevség, valamint külső behatások, ütközés elleni nagyobb ellen­állóképesség eléréséért célszerű, hogy az 50-öisszeragasztandó farétegek száliránya egy­máshoz képest kereszt, vagy ferde, álta­lában eltérő irányú legyen, miáltal még a rétegnek a faiparban ismeretes u.n. re­pedést megakadályozó «kötését» is el- 55-érjük. A fenti eljárással készült csónak, vagy járműtest, mint egy megnyújtott dióhéj­forma, egy szegecselés nélküli test, tehát a faanyag korhadását okozó vízbeszívárgási 60 > helyek teljes kiküszöbölésével, tetszőleges áramvonalas formában állítható elő, mely test a használatnak megfelelő merevítő-' bordákkal és szereléssel látandó el. Elő­állítható a járműtest a fenti anyagból és 65-eljárással úgy is, hogy a formának, mé­retnek és préselési lehetőségnek megfele­lően, két vagy több darabból készítjük p testet, mely esetben a préselt részeket összeillesztve, vízálló ragasztóanyaggal öszh 70-szeragasszuk, esetleg szegecseljük, csava­rozzuk, vagy szegeljük pl. a tőnél,, mere­vítőbordánál, vagy egyéb merevítések fel­használásával. A járműtest, méretének és igénybevéte- 75-lének megfelelően, állhat két vagy több

Next

/
Thumbnails
Contents