120799. lajstromszámú szabadalom • Körvágógép

Megjelent 1939. évi június hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI fffll SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 120799. SZÁM. XVII/e., (XVII/f.) OSZTÁLY. — B. 13821. ALAPSZAM. Körvágó gép. Bódék Lázár metsző, Kenderes. A bejelentés napja 1937. évi május hó 15-ike. A találmány körvágó gép különböző' át­mérőjű körtárcsáknak lemezekből való kivágására. A találmány szerinti gép kü­lönös kiviteli alakja óraüvegeknek üveg-i lemezekből való kivágására használható. A találmány a gép szerkezetét egyszerű­síti, az előállítási költségeket csökkenti, a kezelést kényelmesebbé és az üzemet biz­tosabbá teszi. ) A találmány szerinti gépnél a vágó kés a tartására illetve mozgatására való alkat­részben esetrőil-esatre sugárirányban a szükséges tárcsa illetve, óra-üveg átmérője szerint beállítható és a beállított helyzet­j ben rögzíthető. Ily módon a kés vezetésére külön vezető alkatrész nem szükséges. A kés vágás közben a vágási mélységnek megfele­lően fokozatosan a munkadarab felé mozú­gatható, mikoris állandó egyenletes vágási ) nyomás érhetqdl. A mmkadarafcot, vagyis a lemezt, amelyből a tárcsát kivágjuk, a kés mozgatására való alkatrésszel, előnyösen forgató tengellyel szemben helytálló alap­lapon rögzítjük. Az alaplap és a késmoz-3 gató alkatrész tartó illetve ágyazó alkat­eleme előnyösen tartó kar útján egymással merev összeköttetésiben áll. A felsorolt al­katrészek tetszőleges ismeretes módon munkapadon helyezhetők el illetve rög­l zíthetők. A találmány keretébe tartozik a kés su­gárirányú beállítására való szerkezet, valamint a kivágott tárcsát keretbe be­helyező szerkezet és ennek segédalkat­> elemei. A találmány szerinti gépet a követke­zőkben a mellékelt rajz kapcsán részle­tesen ismertetjük. A mellékelt rajzon a ta­lálmány szerinti gép óraüvegék kivágására való kiviteli alakját vázlatosan tüntettük! 'fel. A mellékelt rajzon az 1. ábra a „gép oldalnézete; egyes ré­szeket metszetben ábrázoltunk. A 2. ábra a gép felülnézete. A 3. ábra a gép és a tárcsabehelyező al~ 45 katelemek elölnézete. A 4. ábra részletrajz, metszetben. A talámány értelmében az (1) kés su­gárirányban beállítható. E célból a kés tartására illetve forgatására való (2) orsó- 50 ban átmérő-irányú (3) hasíték van, amely­ben az (1) kés a szükséges sugárirányú eltolás után a (4) szárnyas csavarral rög­zíthető. A (2) orsó az (5) csapágyban forgatható és a szükséges vágási mélység 55 mértékében tengely-irányban kívánt eset­ben önműködőlég eltolható. A tengely­irányú eltolás mérvét az (5) csapágyhoz csatlakozó külső csavarmenetes (6) hüvely és a (2) orsó (7) gallérja, valamint a 60 (6) hüvelyre csavarolt (8) süveg belső fenéklapja határozza meg. A (8) süveg esetleg önműködő becsavarásával a (2) orsó fokozatosan lefelé mozgatható, illetve lefelé szorítható. A súrlódás csökkentése 65 végett a (7) gallér golyós csapágy alak­jában készülhet. A (2) orsó a (8) süvegből kiálló felső végén (9) forgsattyút hord* amellyel a (2) orsó hossztengelye körül' elforgatható. Az (5) csapágy vízszintes 70 (10) tartó karja a függőleges (11) tartó karban folytatódik, amely a (12) alaplap­ból áll ki. A (10, 11) tartó karokat a ; (13) borda merevíti. A (12) alaplap két, átló­irányban egymással szembetífekvő pont- 75 jában egy-egy (14) fúrat van, amelyeken

Next

/
Thumbnails
Contents