120787. lajstromszámú szabadalom • Forraszfém villamos vákuumedények, kiváltképen villamos izzólámpák, kisütőlámpák és higanygőzegyenirányítók fémrészeinek a forrasztására

Megjelent 1939. évi június hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 120787. SZÁM. Vll/g., (Vn/h., XVI/d.) OSZTÁLY. — I- 6105. ALAPSZÁM. Forraszfém villamos vákuumedények, kiváltképeu villamos izzólámpák, kisütő­lámpák és higanygőzegyenirányítók fémrészeinek a forrasztására. Patent-Treuhand Gesellscliaft für elektrische Glühlampen m. b. H., Berlin. A bejelentés napja 1938. évi január hó 27-ike. Németországi elsőbbsége 1937. évi február hó 3<ika. Villamos vákuumedények, kiváitképen villamos izzólámpák, kisütőlámpák és hi­ganygőzegye tii rá n yjtók elektródáinak elő­állításánál gyakran szükséges, hogy küliön­s böző fémrészeket mehanikailag tartós rész­szé egyesítsünk, amikoris bizonyos esetek­ben az egyes részek között jó hőátmemet lehetőségének kell fennállni. Effajta kö­téseket legegyszerűbben forrasztással ál-10 líthatunk elő. Különösen nagyfeszültség­hez való elektródarészeknél kell nagyfokú tisztaságra és az oxidáció elkerülésére tö­rekednünk. Ez különösen akkor fontos, ha az elektródarészeket felvevő edények 15 fogóanyagot nem tartalmaznak. Ez okból előnyösen vákuumban forrasztunk. Hogy a fémrészeket lehetőileg teljesen gáztalanít­suk, valamennyi fémrészt, a csőbe való beforrasztás után vákuumban igen nagy 20 hőmérsékletre hevítjük. Erre a célra a fémrészeket akként választjuk meg, hogy fémek egyéb részekre vagy a szigetelő­falakra elgőzölgés útján le ne csapódj ai­nak. Az eddig szokásos forraszfémeknél, 25 melyek vagy tiszta fémek vagy ötvözetek voltak, fennállott az a hátrány, hogy ezek az anyagok a nagyfokú vákuumban rész­ben a forrasz olvadáspontján felül való hevítéskor nagymértékben elgőzölögtek. 30 így pl. vasból, nikkel-vasból, molibdénből vagy hasonlóból álló részeket ezüsttel, réz­zel vagy réz-ezüst-ötvözetekkel forraszta­nak. Nagyfokú vákuumban való hevítés­kor egészen az elektródafém, pl. vas ol-35 vadáspontjáig való hevítésnél, amikoris a forrasz megömlik, a részeket azonban az alakjuk és helyzetük összetartja, e forrasz­fémeknek oly nagy a párolgási sebességük, hogy az edény falán gyorsan vastag réz, ezüst, stb. bevonatok képződnek. 40 A találmány értelmében mindenfajta vil­lamos vákuumedények, kiváltképen villa­mos izzólámpák, kisütőlámpák és higany­gőzegyenirányítók fémrészeinek a forrasz,­tására a vascsoport fémeinek bórral való 45 eutektikus ötvözetét használjuk. Bevált 3.8°/o bórt tartalmazó vas-bór­ötvözet, melynek olvadáspontja 1174 C°, továbbá 4°/o bórt tartalmazó mikkel-bór­ötvözet 1140 C° olvadásponttal. A kobalt- 50 bór-ötvözetnek mintegy ugyanaz a bór tar­talma legyen, mint a fentnevezett ötvöze­teknek. A találmány szerinti, ötvözetek ridegek és nehezen megmunkálhatok. Míg pl. re- 55 zet általában drötgyűrűk és ehhez hason­lók alakjában használják a forrasztáshoz, a találmány szerinti forrasztási eljárás­hoz előnyösebb, ha a kész ötvözetet po­rjtjuk vagy finoman összetörjük, ami az 60 említett ridegség folytán könnyen lehet­séges. Ezután könnyen párolgó folyadékok­kal, pl. alkohollal vagy tisztított petró­leummal pasztát készítünk, melyet a for­rasztandó részek alkalmas hornyaiba vagy 65 vájataiba helyezünk. Hevítéskor az illái folyadék elpárolog, a visszamaradó por megolvad és a forrasztást létesíti. Szabadalmi igénypontok: 1. Forraszfém villamos vákuumedények, 70 kiváltképen villamos izzólámpák, ki­sütőlámpák és higanygőzegyenirányítók

Next

/
Thumbnails
Contents