120777. lajstromszámú szabadalom • Eljárás aluminiumoxid előállítására

Megjelent 1939. évi júniu s hó 15-én . MAGYAR KIRÁLYI ^^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 12077?. SZÁM. IV/H/1. OSZTÁLY. — S. 17283. ALAPSZÁM. Eljárás alumíniumoxid előállítására. Seailles Jean Charles mérnök, Páris. A bejelentés napja 1938. évi március hó 2-ika. A találmány olyan eljárás alumínium­oxid előállítására, amely gazdaságossági szempontból különösen előnyös és igen tiszta termékeket szolgáltat. 5 Kiindulási anyagként nyers mészalumi­nátokat használunk, amelyeket például bauxitnak és mésznek vagy mészkőnek pörkölésével kapunk és amelyeket fino­man aprítunk. 10 A találmány értelmében ezt a ki­indulási anyagot mossuk, hogy ismere­tes módon, mészaluminátok vizes olda­tát kapjuk. A vízben oldhatatlan káros tisztátalanságok, mint kovasav, titán-15 és vanadinsav, vasoxid stb. kicsapódnak és azokat tetszés szerinti módon, pl. dekantálással, szűréssel, centrifugálással stb. leválasztjuk, mimellett olyan folya­dékot kapunk, amely gyakorlatilag csak 20 alumíiiiumoxidot és meszet tartalmaz oldatban. Ebből a folyadékból az alumínium­oxidot akár szénsav segítségével, akár kikristályosítással, szükséghez képest 25 mész hozzáadása mellett, akár e két el­járás kombinálásával csapjuk ki; ilyen módon olyan csapadékot kapunk, amely alumíniumoxidot és mészkarbonátot, vagy alumíniumoxidot és meszet egymás 30 mellett vagy egymással kombináltan, vagy pedig alumíniumoxidot, meszet és mészkarbonátot tartalmaz. Ezt a csapadékot azután vizes szóda­oldattal, előnyösen melegen és karbonát-35 mentes mészadalék jelenlétében, feltár­juk. Bejelentő megállapította, hogy a szódás feltárásnál a legelőnyösebb hozam elérése szempontjából fontos, hogy a fel­tárásnak alávetett anyagokban a szabad, illetőleg az alumíniumoxidhoz kötött 40 (CaO) molekulák száma és az (A12 03 ) molekulák száma közötti arány legalább 1.80 és 2 között legyen; bejelentő meg­állapította továbbá, hogy a fent leírt módon kapott csapadékban az összes 45 (CaO) molekulák száma, beleértve a (C02 )-höz kötött meszet is, és az (A12 03 ) molekulák száma közötti arány a fent megadott számnál mindenkor kisebb. Mész hozzáadásának mármost az a célja, 50 hogy a szódás feltárásnak alávetett anya­gok karbonátmentes mésztartalmát a legelőnyösebb értékre hozzuk. Az említett feltárásnál kettős reakció megy végbe, aminek eredtoényeképen 55 oldható nátriumaluminátot és oldhatat­lan mészkarbonátot kapunk. A mészkarbonátot elválasztjuk és elő­nyösen részben újra felhasználjuk olyan égetett mész szolgáltatására, amellyel 60 — amint az alábbiakban részletezni fog­juk — a szódás feltárásnak alávetett anyag mésztartalmát helyesbíthetjük; az eljárás bizonyos kiviteli módjainál ha­sonlóképen a maradék mészkarbonátból 65 kiindulva, meszet állítunk elő, amelyet a mészaluminátok oldatának kicsapására használunk fel. A mészkarbonáttól elválasztott nát­riumaluminátot célszerűen melegen, 90 70 és 100 C° között szénsavval kezeljük, hogy az alumíniumoxidot kicsapjuk; ez utóbbit azután összegyűjtjük, míg a szódát regeneráljuk. A szódás feltárásnak alávetett anya- 75 gokban a kívánt karbonátmentes mész-

Next

/
Thumbnails
Contents