120766. lajstromszámú szabadalom • Súrlódásmentes, önműködő, fokozatos kapcsoló

2 120766. gely mentén a mérőműszerbe vezetett fe­ieszültség, a függőleges tengely mentén pedig a, szabályozott, eg'yenirányított áram erőssége van feltüntetve 5 III. Egyes különleges esetekben az el­lenállásnak az anódlap mentén való meg­felelő elosztásával — amikor a mutató útja mentén a hosszegységenként ellenál­lás változó, — az áram erősség és feszült­•10 sóg között más, a 4. ábra szerinti össze­függést is elérhetünk. IV. Készíthető az anód meghatározott számú, (pl. minden 5. vagy 10.) nuenet utáni leágazással is, amikor az áram in­'15 gadozását az 5-ik ábra közelíti meg. V. Adott esetben súly, s helymegtaka­rítás szemelőtt tartásával készíthető két elektron-eső egyesítésével, amikor az első ábra II.A. lapja az elektron-cső 20 anódjáxü eddigi is használt 'fémlemezből készült. Ebben az esetben a külső ív (I.A.) a kapcsolandó áramkör e-llenállás-anód­ját, a belső ív (II.A.) rádió egyenirányító anód ját alkotja. ® A mágnes nem képezi a találmány lé­nyegét. Alakja (12—15. ábra M) a 6. ábra szerinti kosárgörbe alakú, hogy a. lengő­karok minél rövidebbre legyenek méro­tezhetők, s ezáltal a külső hatásokkal S0 szemben minél kevesbé legyenek érzéke­nyek. A mágnes -erősre, a sarkak, közötti kör-nyílás átmérője lehetőleg nagyra mé­retezett legyen. Ilogy a környezet hőfo­kát miiiéi lassabban vegye át valamely 35 használatos hőszigetelő anyaggal van be­vonva, A lengőtekeres (12-15- ábra LT). I. Az egy oldalra len gő műszer esetében nem érinti a találmány lényegét; meg-40 oldható az eddig is szokásos módon. II. Az I. esettől annyiban tér el, hogy nőin egy, hanem két tekercs van szorosan egymás mellett, amelyek egyenlő — az eddig is használt — menetszámmal, de •45 ellentétes menetiránnyal vannak teker­cselve, hogy egyenlő erősségű áramok át­haladása esetén egymás hatását lerontva, a kapcsoló mint differenciál-műszer mű­ködjön. A két tekercs négy huzalvégébői 50 a két kivezető-ág közös póluson van. Az áram oda-, illetve elvezetésére (14. ábra 1, 2, 3) a tengelyre szerelt, de attól elszi­getelt három gyenge spirálrugó szolgál. Szerkezeti megoldása egyébként azonos az 55 eddig is szokásos módokkal. A lengő-karok (a 12—15. ábra K) szer­kezeti megoldása egyik esetben egyező a mérőműszerek mutatóinak eddigi megol­dásával, azzal a különbséggel, hogy itt a tengelyre, (de attól elszigetelten) két 60 (mutató) kar van szerelve; egyik a mág­nes fölött, a másik a mágnes alatt. A má­sik esetben az eddigi megoldástól annyi­ban tér el, hogy a 12- ábra, szerint a pó­lusok közötti tengelyből kiindulva a 65 lengőkarok nem a. mágnes semleges pontja felé, hanem az, ellenkező irányba nyúlnak. A karok rugalmasak és a kató­dot kifeszítve I art jak. Végeik a két anód­lap közé érnek. Mindenik karnak az 70 áramvezetést szolgáló rugós kivezetése van, az eddig is szokásos megoldásokkal. (14. ábra 4, 5). Mind a rugók, mind a. ka­rok az, izzószál fűtőáramát melegedés nél­kül bírják. 75 Az izzószál (14. ábra F) azonos a rádió egyenirányító csövek izzószálával, azzal a különbséggel, hogy az emittálás irányí­tása céljából szalag alakúra készült. A lengőkarok végeire a rádiócsöveknél 80 szokásos módon van fölerősítve úgy, hogy az anódliapok között lengve azokkal néni érintkezhetik. Izzító feszültsége, izzító­árama, emissziója, anódfeszültsége széles határok között készíthető a kívánalmak- 85 isak megfelelően, az eddig is szokásos módon. Adott esetekben (pl. ha az anódlap kes­kenyre méretezett) az izzószál spirálisan csavart huzalból is készíthető a 7. ábra 90 szerint. Mint a gáztöltésű egyenirányító-csövek, a kapcsoló is nemesgázzal töltött burába van. szerelve. Nagyobb emisszióra méretezett izzószál 95 alkalmazásánál, vagy huzamosabb hasz­nálatra -szánt kapcsolónál — amikor a belső felmelegedés valószínűre vehető — tekintettel a mágnesnek a hőtől való megvédésére a lengőkarokat — a végeik 100 között kifeszített izzószállal — és a két anódlapot a mágnestől kettős árnyékolás­sal választjuk el. Ez esetben a belső (II.A.) anódlap és a mágnes közé egy fém (pl. vas) és egy rossz hővezető anyagból (pl. 105 csillámból) készült árnyékoló-lemezt al­kalmazunk, melyek szélei a bura belső falához érnek. A lengőkarok a részükre kivágott nyílásban lengenek. A mágnesek a hőtől való fokozottabb 110 védelmét szolgálja a 12. ábra szerinti el­rendezés, amikor (a mágnest kivéve) min­den alkatrész burába szerelt, míg a mág­nes maga kívülről van fölerősítve.

Next

/
Thumbnails
Contents