120765. lajstromszámú szabadalom • Mágnessel működtetett szorzókészülék, főleg oktatási célokra

Megjelent 1939. évi június hó 15-én. MAGYAR KIKÁLYI ^^^ SZABADAIMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 120T65. SZÁM. IX/g. OSZTÁLY. — M. 11105. ALAPSZÁM. Mágnessel működtetett szorzó-készülék, főleg oktatási célra. • Molnár Artúr műszerész-mester, Pécs. A bejelentés napja 1937. évi szeptember hó 16-ika. A találmány mágnessel működtetett szorzókészülékre vonatkozik, amely tulaj­donságainál és szerkezeténél fogva ki­válóan alkalmas arra, hogy vele a gyer-5 mek az lxl-et a szó valódi értelmében véve, «játszva» tanulja. A szorzókészülék lényege ugyanis az, hogy ha egy forog­ható an ágyazott és egy permanens mág­nespálcát magában foglaló tárcsát úgy 10 állítunk be, hogy kerületének egy meg­határozott pontja a tárcsa körül feltün­tetett, kijelölt szorzási műveletek valame­lyikével kerüljön szembe és ezt követőleg a tárcsa fölé, vele koaxiálisan egy iránytű 15 módjára működő mágnestűt helyezünk, ak­kor útóbbi a kiválasztott szorzási művelet eredményére, vagyis a helyes szorzatra mutat, amely az egyéb szorzatokkal a tár­csa kerületén van feltüntetve. 20 A mellékelt rajz a találmány szerinti szorzókészülék egy példakép peni kiviteli alakját tűnteti fel. Az 1. ábra a tárcsát tartó lap felülnézete, a 2. ábra a forogható tűmágnest tartó lap-25 mák ugyancsak felülnézete; a 3. ábra a szorzókészülék keresztmetszete, míg a 4. és 5. ábrák a tárcsához és mágnes­tűhöz való forgástengely egy-egy fogana-30 tosítási példáját nagyobb léptékben, met­szetben tüntetik fel. A célszerűen kartonpapírból való (a) és (b) lap vagy egy darabból áll és a (c) hajlat körül könyv módjára nyitható, 35 amint ezt a 3. ábra láttatja, vagy pedig különálló lapok, amelyeket a (c) hajlatnak megfelelő lapszélen felragasztott csík vagy fűzőkapcsok ismert módon erősítenek egy­máshoz. Az (a) lapba sajtolt, köralakú (d) mélyedésben az egymáshoz erősített két 40 kartonlapból álló (e) tárcsa foglal he­lyet, melyben a két kartonlap között a sza­lagalakú (f) permanens-mágnest helyez­zük el. Az (e) tárcsát adó két kartonlap és "(f) mágnes összeerősítéséhez a 4. áh- 45, rán feltüntetett (g) csőszegecset használ­juk, amelynek hengeres (h) része az (a) lapban megerősített fűzőszemben foroghat. A (h) csőrész kiálló szabad szélét lepere­mezzük és ezáltal kiesés ellen biztosítjuk. 50' A (h) lapon az 5. ábrán feltüntetett (i) csőszögecs révén a mágnesezett (k) tű iránytű módjára szabadon foroghat. E cél­ból az (i) csőszögecs alsó (m) részét a (b) lapon való rögzítésre használjuk, míg 55-felső (11) része a (k) tű forgástengelyét alkotja és e csőrész szabad végét lepere­mezzük. A fentiekben leírt szorzókészüléket kö­vetkezőképpen használjuk:: 60 Az (e) tárcsa felső lapján az (f) mágnes­nessel megegyező irányú (o) nyilat a tár­csa elforgatásával az elvégzendő szorzási műveletnek megfelelő jelre állítjuk. Az (a) lapon ugyanis az (e) tárcsa körül tíz 65 (p) félkör van és ezek mindegyikében egy­egy számjegy van feltüntetve a számsor első tíz számjegye közül. A félkörökön belüli körben, közvetlenül a tárcsa körül, minden (p) félkörben tíz beosztás tartó- 70 zik, amelyek 1—10 számjeggyel vannak jelölve. Ha már most pl. azt kívánjuk tudni, hogy 5x4 mennyi, akkor az (o) nyilat az 5-tel jelölt félkörhöz tar tozó 4-gyel jelölt osztásra állítjuk. Ezt követelőleg" a 75. (b) lapot az (a) lapra hajtjuk, mikor is a

Next

/
Thumbnails
Contents