120761. lajstromszámú szabadalom • Eljárás ércek fémkohászati kezelésére nagyfrekvenciájú villamos árammal

Megjelent I9íi9. évi június hó 15-én. MAGYAR KIBÍLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 120761. SZÁM. XII/cl. OSZTÁLY. — K. 13305. ALAPSZÁM. Eljárás ércek fémkohászati kezelésére nagyfrekvenciájú villamos árammal. Nihon Koshuha Jokogyo KaTbushiki Kaisha cég', Korea, mint Kikuchi Hideyuki tanár Tokyo jog-utóda. A bejelentés napja 1936. évi január hó 11-ike. Japán elsőbbsége 1935. évi január hó 12-ike. A találmány eljárás ércek fémkohászati kezelésére nagyfrekvenciájú villamos­árammal. Villamosan vezető anyagok, pl. fémek 5 olvasztására már használtaik mag nélküli nagyfrekvenciájú villamos indukciós ke­mence, pl. Ajax Northrup-féle kemence segélyével indukált hőt. Kitűnt azonban, hogy indukciós hővel dolgozó ismert eljá­o rásokkal a villamosságot rosszul vezető anyagokat, így érceket, nem lehet mejg­ömleszteni. A találmány szerinti eljárás az ismert eljárásiaktól, melyeknél indukciós liőt lf> használnak, alapjában különbözik. A talál­mány értelmében kristályos szerkezetű, poralakú, nemfolytonos villamos vezető­képességű ércet kis mennyiségű redukáló anyaggal, továbbá esetleg salakképző ?0 anyaggal, keverve, elektródákkal ellátott villamoskemencében az elektródákra kap­csolt 1000 voltnál nagyobb és 50.000 perió­dus feletti nagyfrekvenciájú villamosáram hatásának tesszük ki. 25 A találmány főtárgya olyan eljárájs, mellyel ércekből, különösen pedig szegény ércekből, közvetlenül, könnyen és gazda­ságosan, kiváló minőségű fémeket vagy ötvözeteket állítunk elő és azok nem tar-30 talmazinak számbavehető mennyiségben ká­ros szilárd vagy gáznemű elemeket. A találmány szerinti redukálószerekként — amint a fémkohászatban szokásos — vasércekhez grafitot, kokszot és faszenet, 35 olomfényhez és diaszpirhoz vasport, mo~ libdónoxidhoz grafitot és/hidrogéngázt haszw nálunk. A találmány szerinti eljárásnál azonban a nagyfrekvenciás áramok alkal­mazása következtében a redukálószerek 49, mennyisége lényegesen kisebb, mint amennyi a szokásos eljárásnál szükséges, és a kezelés eredményére nagyobb be­folyással vannak az ércek fizikai tulajdon­ságai, mint kémiai természetűk. így pl. 45, a kristályos anyagok jobb eredményt ad­nak, mint a nem kristályosak. Ha; a keze­lendő ércek nem kristályos szerkezetűek, akkor azokat a kezelés előtt kristályos alakba hozzuk, vagy kristályos anyagokat 50 adagolunk. A találmány szerinti eljárásnál az öm­lesztőszerre nézve is fizikai vagy kriisf­tályossági affinitásrendet kell szem előtt tartani. , így pl. a titánvas-homokércek- 55. ben tartalmazott kovaföldhöz az agyag jobb ömlesztőszer, mint a mész. Az ada­golandó ömlesztőszerek fajtája szerint a szénnek vagy más eféle tüzelőanyagnak a különleges, nagyfrekvenciás áram követ- 60-keztében fellépő elégése lényegesen gyor­sítható. Ezzel nem csak az ércek redu­kálásához szükséges időt rövdíthetjük megj lényegesen, hanem a találmány szerinti eljárásnál olyan szeneket is használhatunk, 65 amelyek stabil állapotban vannak és így redukálószerekként, mint pl. a grafit és hasonlók nem volnának felhasználhatók. A találmány értelmében a nem-folyto­nos villamos vezetőképességű anyagok, ami- 70 Íven pl. a koksz, grafit, faszén, koromJ, fém és hasonlók, valamint nem-vezető anyagnak, amilyen pl. a szén. lignit, ant­raciU olaj, pala, faforgács és hasonlók, jó felhasználásához azok szemcsenagyságát 75

Next

/
Thumbnails
Contents